Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Γενικός Κανονισμός Μοτοσικλετών (ΕΛΠΑ)

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η ΟΜΕ προκηρύσσει για το 2009 τους εξής τίτλους
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας SCOOTER
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας MINI PRO
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας PRO Z
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας STREET 1
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας STREET 2
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας PRO STREET 1
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας PRO STREET 2
· Πρωτάθλημα αγώνων Dragster κατηγορίας SUPER PRO

Για το Πρωτάθλημα Aγώνων Dragster θα γίνουν (8 ), αγώνες που αναφέρονται στο αγωνιστικό ημερολόγιο του 2009.
1. 11 - 12 Απριλίου Σέρρες
2. 16 - 17 Μαΐου Πολύκαστρο
3. 13 - 14 Ιουνίου Μεσσήνη
4. 11 - 12 Ιουλίου Μεσσήνη
5. 8 - 9 Αυγούστου Μεσσήνη
6. 12 - 13 Σεπτεμβρίου Πολύκαστρο
7. 3 - 4 Οκτωβρίου Σέρρες
8. 31/10 - 1 Νοεμβρίου Τυμπάκι
Για να προσμετρήσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν έξη (6) από τους παραπάνω οκτώ (8) αγώνες.
Για κάθε αγωνιζόμενο θα υπολογισθούν οι επτά (6) από τους παραπάνω εννέα (8) αγώνες.
Σε περίπτωση που ορισμένες κλάσεις δεν συγκεντρώσουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό αγωνιζομένων τότε ο αγώνας αυτός δεν θα προσμετρήσει γι’ αυτές τις κατηγορίες.
Η βαθμολογία γίνεται για κάθε κλάση ξεχωριστά.
Για να θεωρηθούν ότι ολοκληρώθηκε το Πρωτάθλημα κάθε, κλάσης πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον έξι (6) αγώνες από αυτούς που προκηρύχθηκαν.
Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα των κυπέλλων θα υπολογισθεί το σύνολο των βαθμών που πέτυχε κάθε οδηγός από όλους τους προκηρυχθέντες αγώνες που συμμετείχε.
Πρωταθλητής κλάσης ανακηρύσσεται ο αγωνιζόμενος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των αγωνιζομένων της κλάσης αυτής
Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
― Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής – Δημοσίευση Ειδικού Κανονισμού … ημερ/νία
― Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής για κανονικό παράβολο συμμετοχής … ημερ/νία, … ώρα
― Άνοιγμα της πίστας για άφιξη … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Διοικητικός Έλεγχος (Διανομή αριθμών συμμετοχής, κλπ) … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Έλεγχος Εξακρίβωσης … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Υποχρεωτική ενημέρωση αγωνιζομένων … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Δημοσίευση Πίνακα Εκκινούντων … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Εκκίνηση … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Τερματισμός … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Τελικός Τεχνικός Έλεγχος … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Δημοσίευση Αποτελεσμάτων … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
― Απονομή Επάθλων … ημερ/νία, … ώρα, … τόπος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
H Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί …(πρέπει να αναφερθούν οι μέρες, οι ώρες και οι τόποι που θα λειτουργεί).
Oι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Να αναφέρετε τις ημερομηνίες και τους τόπους που θα βρίσκεται ο Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (Εάν δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό μπορεί να ανακοινωθεί με δελτίο πληροφοριών).
Υποχρεωτική ενημέρωση των αγωνιζομένων (briefing)
Ο Αλυτάρχης υποχρεούται να καλέσει τους αγωνιζόμενους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του αγώνα. Η παρουσία του οδηγού, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας, ενός εκπροσώπου του, είναι υποχρεωτική.
Οι αγωνοδίκες (που είναι υποχρεωμένοι να ζητούν τις παρουσίες στη συνάντηση αυτή) θα επιβάλλουν υψηλά χρηματικά πρόστιμα.
Στο Συμπληρωματικό κανονισμό του αγώνα πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της υποχρεωτικής αυτής ενημέρωσης.
1. ΟΡΙΣΜΟΣ
O Oργανωτής … (αναφέρεται το όνομα της Λέσχης που οργανώνει τον αγώνα) μετά από έγκριση της EΘEA οργανώνει τον … (αναφέρεται η ονομασία του αγώνα), ο οποίος θα διεξαχθεί … (αναφέρεται η ημερομηνία του αγώνα).
O αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα (ΔΑΚ) και των παραρτημάτων του,
β. Του Εθνικού Αγωνιστικού Κανονισμού Μοτοσικλέτας (ΕΑΚΜ) και των παραρτημάτων του.
γ. Της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΟΜΕ και των Εγκυκλίων της.
δ. Του παρόντος Κανονισμού και των παραρτημάτων του.
ε. Του Συμπληρωματικού Κανονισμού του Οργανωτή (που αποτελεί συμπλήρωμα του παρόντος Γενικού Κανονισμού) και των παραρτημάτων του.
στ Του τεχνικού κανονισμού αγώνων Dragster
Σημείωση : O συμπληρωματικός κανονισμός υπόκειται πάντοτε σε προηγούμενη έγκριση της ΟΜΕ και σε συνδυασμό με τον γενικό κανονισμό (τον οποίο και συμπληρώνει), αποτελεί τον κανονισμό του αγώνα. Πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση 2 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.
Σε περίπτωση που ο συμπληρωματικός κανονισμός τροποποιεί τον γενικό, μαζί με την υποβολή του προς έγκριση, απαιτείται να υποβάλλεται και συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται σαφώς τα άρθρα που τροποποιούνται και ο λόγος για τον οποίον αιτείται η τροποποίηση.
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος …
Μέλη … …
3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Πρόεδρος Αγωνοδικών Ορίζεται από την ΟΜΕ
Αγωνοδίκες Απαραίτητα άτομα από τον κατάλογο Αγωνοδικών
Παρατηρητής ΟΜΕ Ορίζεται από την ΟΜΕ
Αλυτάρχης Απαραίτητα άτομο από τον κατάλογο
Αλυταρχών
Γραμματέας του αγώνα
Τεχνικός έφορος Απαραίτητα άτομο από τον κατάλογο
Τεχνικών Εφόρων
Έφορος χρονομέτρησης
Κριτές γεγονότων
Υπεύθυνος Ασφαλείας
Επικεφαλής Γιατρός
Αφέτης
Βοηθοί Αφέτη
Η Προϊστάμενη Αρχή, η διοργανώτρια Λέσχη, η Οργανωτική Επιτροπή καθώς και οι οδηγοί του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες
ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΑ
O αγώνας περιλαμβάνεται: (αναφέρονται οι τίτλοι για τους οποίους μετράει ο αγώνας).
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΘΕΣΗ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σε βασικές γραμμές, ένας αγώνας dragster είναι ένας διαγωνισμός επιτάχυνσης από στάση μεταξύ δύο οχημάτων και για συγκεκριμένη και ορισμένη εξ΄ αρχής απόσταση. Το αποδεχόμενο μήκος για αυτή την απόσταση είναι είτε ¼ του μιλίου (402,336 μέτρα) είτε 1/8 του μιλίου (201,168 μέτρα). Αυτοί οι διαγωνισμοί εκκινούν μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής που συχνά αποκαλείται «Christmas Tree». Με την εκκίνηση από την γραμμή αφετηρίας, κάθε διαγωνιζόμενος ενεργοποιεί ένα χρονόμετρο μέσω δέσμης φωτοκύτταρων, το οποίο με τη σειρά του σταματάει όταν το όχημα περάσει τη γραμμή τερματισμού. Ο χρόνος αρχής – τέλους είναι ο επιτευχθείς χρόνος, ο οποίος χρησιμεύει στο να υπολογίζονται οι επιδόσεις των οχημάτων. Οι αγώνες διεξάγονται σε μόνιμες ή προσωρινές πίστες, συνολικού μήκους περίπου άνω των 800 ή 400 μέτρων αντίστοιχα, και πλάτους 15 μέτρων.
3.2 Πίστα
Θέση: (Τοποθεσία)
Τηλέφωνο: (Αριθμός τηλεφώνου)
Φαξ:(Αριθμός fax)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:(Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Μήκος της διαδρομής: (... μέτρα)
Πλάτος της διαδρομής: (... μέτρα)
3.3 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Βασικά οι αγώνες DRAGSTER είναι το ζευγάρωμα δύο οχημάτων που ανταγωνίζονται σε ευθεία πίστα. Αυτό κάνει την εκκίνηση το κλειδί της μοναδικότητας αυτών των αγώνων, αφού όλοι οι αγώνες ξεκινούν από ακινησία. Το σημερινό σύστημα εκκίνησης ονομάζεται κοινά «CHRISTMAS TREE» και είναι προϊόν συνεχούς εξέλιξης, είναι δε σχεδιασμένο ώστε να παρέχει σε κάθε διαγωνιζόμενο την δικαιότερη εκκίνηση. Το σύστημα έχει μια σειρά κάθετων φώτων, παρέχοντας οπτικώς την αντίστροφη μέτρηση για κάθε οδηγό. Οι οδηγοί προσπαθούν να εκκινήσουν μεταξύ του σβησίματος του τελευταίου πορτοκαλί φωτός και του ανάματος του πράσινου. Η τεχνική στη τοποθέτηση και εκκίνηση είναι από τα βασικά προτερήματα που μπορεί να αναπτύξει ένας οδηγός καθώς η πλειοψηφία των αγώνων κρίνονται στην εκκίνηση.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
Δυο ξεχωριστές επιδόσεις καταγράφονται για κάθε κούρσα, ο χρόνος που επιτεύχθηκε (elapsed time) και η ταχύτητα. Το όχημα αφήνοντας την γραμμή εκκίνησης «χτυπάει» τη δέσμη που ενεργοποιεί την χρονομέτρηση. Καθώς το όχημα συνεχίζει στη πίστα το χρονόμετρο καταγράφει τα δευτερόλεπτα και τα χιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι το όχημα να περάσει, «χτυπήσει» τη δέσμη της γραμμής τερματισμού και να σταματήσει το χρονόμετρο. Η μέγιστη ταχύτητα υπολογίζεται όταν το όχημα χτυπήσει μια πρόσθετη δέσμη φωτοκύτταρου.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ
Το άναμμα του κόκκινου φωτός το οποίο βρίσκεται στο «Christmas Tree» οδηγεί στην ακύρωση του διαγωνιζόμενου. Αυτό συμβαίνει όταν ο οδηγός αντιδρά πιο γρήγορα και εκκινεί πριν το πράσινο φως.
Για κάθε κλάση ανακηρύσσονται χωριστά νικητές.
ΑΡΘΡΟ 4 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER
SCOOTER
Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι αυτόματη φυγοκεντρική.
MINI PRO
Eίναι αυτές που χρησιμοποιούν ένα κινητήρα τετράχρονο (Κάρτερ), με ένα κύλινδρο πάπιας (οριζόντιο) με κεφαλή stock, βελτιωμένο του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Κινητήρα δίχρονο πάπιας με κεφαλή και κύλινδρο stock, βελτιωμένο ή ιδίου τύπου after market.
Ο συμπλέκτης είναι ελεύθερος. Απαγορεύεται η χρήση κυλινδροκεφαλής από μεγαλύτερο κινητήρα ή κινητήρα racing,και γενικά οι δίχρονοι racing, κινητήρες. Επιτρέπεται η χρήση turbo ή nitro ή συνδυασμός. Σε αυτές το καύσιμο και το πλαίσιο είναι ελεύθερα..
PRO Z
Eίναι αυτές που έχουν πλαίσιο και ατμοσφαιρικό κινητήρα (Κάρτερ), Ζ 125-ανεξαρτήτως κυβισμού. Απαγορεύεται η αλλαγή κινητήρα με άλλου τύπου και η χρήση turbo ή nitro. Υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν και άλλου τύπου δίχρονα παπιά, χωρίς αγωνιστικό κινητήρα. Μόνο με τις προδιαγραφές των Ζ 125.
STREET1
Eίναι αυτές που έχουν ατμοσφαιρικό κινητήρα έως 750cc, τετρακύλινδρες ή δικύλινδρες ανεξαρτήτως κυβισμού. To πλαίσιο και ο κινητήρας πρέπει να ανήκουν σε αναγνωρισμένη μοτοσικλέτα ιδίου κατασκευαστή.
Επιτρέπονται οι μετατροπές στην εξάτμιση, ελατήρια ανάρτησης, ζιγκλέρ, βελόνες, φίλτρο αέρα, μπεκ έκχυσης και επεμβάσεις στην ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ( ΕCU), και η βελτίωση του κινητήρα.
Τα ελαστικά είναι ελεύθερα αρκεί να μην είναι τετράγωνα (DRAGSTER) και να έχουν οπωσδήποτε DOT.
Απαγορεύονται τα wheele bars, οι ιμάντες χαμηλώματος , το αυτόματο σαζμαν, ο φυγοκεντρικός συμπλέκτης, τα air shifters και οποιουδήποτε είδους υποβοήθηση που να επιτρέπει την διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων με το χέρι.
Επιτρέπονται τα ηλεκτρονικά και μηχανικά βοηθήματα διαχείρισης της μοτοσικλέτας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές των ταχυτήτων θα γίνονται πάντοτε με το πόδι..
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση, αλλαγή ή τροποποίηση στο εργοστασιακό ψαλίδι, καθώς και η οποιαδήποτε αντικατάσταση όλων των συνεργαζόμενων εξαρτημάτων του ψαλιδιού, ρεγουλατόροι αλυσίδας, ρουλεμάν στήριξης ψαλιδιού κ.α.) με προϊόντα after market. Επιτρέπεται η αλλαγή του μοχλικού συστήματος που είναι σχετική με το χαμήλωμα της μοτοσικλέτας.
Επιτρέπεται η αλλαγή τιμονόπλακας, υπό την προϋπόθεση να μην αυξάνεται το εργοστασιακό μεταξόνιο της εκάστοτε μοτοσικλέτας.
Η ελάχιστη απόσταση του κατώτερου σημείου της μοτοσικλέτας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 5 εκατοστά από το οδόστρωμα, με τον αναβάτη πάνω στην μοτοσικλέτα.
Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν δείκτη DOT (χρήσης δρόμου) και οι ζάντες θα πρέπει να είναι με τις εργοστασιακές διαστάσεις
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη εξαρτημάτων ή μετατροπή κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης , τότε η μοτοσικλέτα μεταφέρεται στην επόμενη κατηγορία.
Προαιρετικά, μπορούν να αφαιρεθούν καθρέπτες, φλας, πινακίδα με την βάση της.
STREET2
Eίναι αυτές που έχουν ατμοσφαιρικό κινητήρα άνω των 750cc τετρακύλινδρες. To πλαίσιο και ο κινητήρας πρέπει να ανήκουν σε αναγνωρισμένη μοτοσικλέτα ιδίου κατασκευαστή.
Επιτρέπονται οι μετατροπές στην εξάτμιση, ελατήρια ανάρτησης, ζιγκλέρ, βελόνες, φίλτρο αέρα, μπεκ έκχυσης και επεμβάσεις στην ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ( ΕCU), και η βελτίωση του κινητήρα.
Τα ελαστικά είναι ελεύθερα αρκεί να μην είναι τετράγωνα (DRAGSTER) και να έχουν οπωσδήποτε DOT. Οι ζάντες πρέπει να είναι μέχρι 6,25’.
Απαγορεύονται τα wheele bars, οι ιμάντες χαμηλώματος , το αυτόματο σαζμαν, ο φυγοκεντρικός συμπλέκτης, τα air shifters και οποιουδήποτε είδους υποβοήθηση που να επιτρέπει την διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων με το χέρι.
Επιτρέπονται τα ηλεκτρονικά και μηχανικά βοηθήματα διαχείρισης της μοτοσικλέτας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές των ταχυτήτων θα γίνονται πάντοτε με το πόδι..
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση, αλλαγή ή τροποποίηση στο εργοστασιακό ψαλίδι, καθώς και η οποιαδήποτε αντικατάσταση όλων των συνεργαζόμενων εξαρτημάτων του ψαλιδιού, ρεγουλατόροι αλυσίδας, ρουλεμάν στήριξης ψαλιδιού κ.α.) με προϊόντα after market. Επιτρέπεται η αλλαγή του μοχλικού συστήματος που είναι σχετική με το χαμήλωμα της μοτοσικλέτας.
Επιτρέπεται η αλλαγή τιμονόπλακας, υπό την προϋπόθεση να μην αυξάνεται το εργοστασιακό μεταξόνιο της εκάστοτε μοτοσικλέτας.
Η ελάχιστη απόσταση του κατώτερου σημείου της μοτοσικλέτας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 5 εκατοστά από το οδόστρωμα, με τον αναβάτη πάνω στην μοτοσικλέτα.
Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν δείκτη DOT (χρήσης δρόμου) και οι ζάντες θα πρέπει να είναι με τις εργοστασιακές διαστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη εξαρτημάτων ή μετατροπή κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης , τότε η μοτοσικλέτα μεταφέρεται στην επόμενη κατηγορία.
Προαιρετικά, μπορούν να αφαιρεθούν καθρέπτες, φλας, πινακίδα με την βάση της.
PRO STREET1
Eίναι ατμοσφαιρικές, μέχρι 750cc τετρακύλινδρες ή δικύλινδρες ανεξαρτήτως κυβισμού, με
μεταξόνιο μέχρι 1,95m, με χρήση ελαστικών έως 7in.
Επιτρέπονται μετατροπές στην εξάτμιση, ελατήρια ανάρτησης, ζιγκλέρ, βελόνες, φίλτρο αέρα, μπεκ έκχυσης, επεμβάσεις στην ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ( ΕCU), και η βελτίωση του κινητήρα. Επιτρέπονται επίσης weel bars , ιμάντες χαμηλώματος , αυτόματο σαζμαν, φυγοκεντρικός συμπλέκτης.
Οι μοτοσικλέτες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε άλλη κατηγορία.
PRO STREET2
Eίναι αυτές που έχουν ατμοσφαιρικό ή υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα πάνω από 750cc τετρακύλινδρες.
Απαγορεύεται η χρήση νίτρου και η ύπαρξη σχετικής εγκατάστασης σε υπερτροφοδοτουμενες μοτοσικλέτες (turbo , supercharger).Επιτρέπεται η χρήση νίτρου μόνο στις ατμοσφαιρικές. Το μήκος από άξονα σε άξονα δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,98m, το δε πλάτος της ζάντας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7’.
Οι μοτοσικλέτες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε άλλη κατηγορία.
SUPER PRO
Eίναι μοτοσικλέτες τελείως ελεύθερες.
APΘPO 5 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει έγκυρη αγωνιστική άδεια διαγωνιζομένου ή σχετική αγωνιστική άδεια ημέρας της ίδιας κατηγορίας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΘΕΑΜ.
2. Κάθε όχημα επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος στον αγώνα μέχρι δύο φορές αλλά κάθε φορά με διαφορετικό οδηγό και σε διαφορετική κατηγορία (η δεύτερη συμμετοχή είναι στην κατηγορία SUPER PRO). Κάθε οδηγός μπορεί να συμμετέχει στην ίδια κατηγορία μόνο μία φορά.
ΑΡΘΡΟ 6 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα πρέπει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής στο έντυπο του Οργανωτή. H δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την (ημερομηνία, ώρα, τόπος). Για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εγγραφών ο Οργανωτής απαραίτητα πρέπει να ακολουθεί τη σχετική εγκύκλιο της ΟΜΕ.
2. Oι κάτοικοι των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους ελληνικούς αγώνες ταχύτητας πρέπει απαραίτητα, εκτός από την αγωνιστική τους άδεια, να διαθέτουν και την αναγκαία ασφαλιστική κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα που να ισχύει για την Ελλάδα.
Για να συμμετάσχει ένας οδηγός στην κατηγορία SUPER PRO, θα πρέπει πρώτα να συμμετάσχει σε τρεις αγώνες στις κατηγορίες STREET ή PRO STREET.
2. Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό του αγώνα. O αγωνιζόμενος μπορεί όμως να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε με άλλο της ίδιας κατηγορίας / κλάσης μέχρι τον έλεγχο εξακρίβωσης.
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης ένα όχημα δεν ανταποκρίνεται στην κατηγορία / κλάση που έχει εγγραφεί, το όχημα αυτό μπορεί μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών να μεταφερθεί στην κατηγορία / κλάση που ανταποκρίνεται ή να μην γίνει αποδεκτό.
3. H Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΜΕ, να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή οδηγού εξηγώντας τους λόγους άρνησής της. H απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των εγγραφών.
4. H υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον ΔΑΚM και ΕΑΚΜ δωσιδικίες ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέμα που αφορά τον αγώνα.
5. H Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί περισσότερες από … συμμετοχές.
6.Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών σε κάθε κατηγορία για τα προκριματικά θα είναι 32, το ελάχιστο είναι 2 σε κάθε κατηγορία. Εντούτοις, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν, σε συνεννόηση με τους Αγωνοδίκες του αγώνα, μια κατηγορία εάν αισθάνονται κατάλληλοι.
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1. Tα παράβολα συμμετοχής καθορίζονται με Εγκύκλιο της ΟΜΕ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ανωτάτων ορίων που καθορίζει η ΟΜΕ.
2. H δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συμμετοχής, τον αριθμό αγωνιστικής αδείας και τον αριθμό αγωνιστικής πινακίδας της ΟΜΕ.
3. Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση του αγωνιζόμενου που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους. H ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησής τους και παύει να ισχύει με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα ή του αποκλεισμού από αυτόν.
4. Tα παράβολα συμμετοχής επιστρέφονται στις εξής περιπτώσεις:
α. Εάν η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή και
β. Εάν ο αγώνας ματαιωθεί.
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Oι αγωνοδίκες, έχουν το δικαίωμα με απόφασή τους, να τροποποιούν τις διατάξεις του ειδικού κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιασθούν και με τον όρο ότι, με μέριμνα της οργάνωσης, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή.
2. Kάθε σχετική τροποποίηση η συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ειδικού κανονισμού. Tα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στους αγωνιζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 9 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. O Αλυτάρχης του αγώνα είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των διατάξεών του κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.
2. Παρόλα αυτά, για κάθε σημαντική απόφαση που χρειάσθηκε να πάρει σε σχέση με την ερμηνεία του γενικού ή του ειδικού κανονισμού του αγώνα πρέπει να ενημερώνει τους Αγωνοδίκες.
2. Kάθε ένσταση επί της εφαρμογής του κανονισμού θα μεταβιβάζεται προς εξέταση και απόφαση στους Αγωνοδίκες.
3. Kάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτόν θα εξετάζεται από τους Αγωνοδίκες οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν.
4. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ερμηνείας του κειμένου του παρόντος κανονισμού η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η ΟΜΕ.
5. Για την ακριβή ερμηνεία του κειμένου θα χρησιμοποιούνται οι λέξεις:
“συμμετέχων” ή “διαγωνιζόμενος” : για νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στον πίνακα συμμετεχόντων.
6. O οδηγός αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του διαγωνιζομένου εφόσον ο τελευταίος δεν επιβαίνει στο αυτοκίνητο.
7. Kάθε λανθασμένη ή δόλια ενέργεια από τον διαγωνιζόμενο ή τον οδηγό θα δικάζεται από τους Αγωνοδίκες οι οποίοι θα αποφασίζουν για κάθε ενδεχόμενη ποινή που μπορεί να φθάσει μέχρι αποκλεισμό.
ΑΡΘΡΟ 10 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η σειρά εκκίνησης των οχημάτων θα ορίζεται από τον οργανωτή.
2. Οι αριθμοί συμμετοχής θα ξεκινούν από το 1 και θα δίνονται στους αγωνιζόμενους αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη κατηγορία και κλάση προς τη μικρότερη.
3. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στο εμπρός μέρος του οχήματος πρέπει να τοποθετείται η πινακίδα με τον αριθμό συμμετοχής που θα δίνεται από την Οργάνωση μαζί με το τυχόν διαφημιστικό πλαίσιο. Δεν θα δοθεί εκκίνηση σε οποιοδήποτε όχημα στο οποίο δεν θα είναι σωστά τοποθετημένοι οι αριθμοί συμμετοχής. Tο αναγνωριστικό της ομάδας του οχήματος (verification) πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο.
ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
1. Επιτρέπεται στους αγωνιζόμενους να τοποθετούν ελεύθερα πάνω στα οχήματά τους οποιαδήποτε διαφήμιση με τους παρακάτω όρους:
α. Να μην αντιβαίνει το περιεχόμενο τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και τις διατάξεις της ΔΟΑ.
β. Να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα.
γ. Να μην καλύπτουν με τις επιγραφές διαφημιστικού περιεχομένου τις θέσεις που προορίζονται για τις πινακίδες και τους αριθμούς συμμετοχής.
δ. Να μην εμποδίζουν την ορατότητα.
ε. Να μην είναι πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα.
στ. O Oργανωτής έχει το δικαίωμα διαφήμισης του υποστηρικτή στους αριθμούς συμμετοχής.
2. Δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση σε όχημα που δεν θα είναι σύμφωνο με τα παραπάνω.
3. Tο μέγεθος των γραμμάτων (ύψος και πάχος) της διαφήμισης του υποστηρικτή στους αριθμούς συμμετοχής δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το μέγεθος των γραμμάτων της ονομασίας του αγώνα.
Oι διαστάσεις των πανό με τους αριθμούς συμμετοχής, το ύψος των ψηφίων στα πανό κάθε ομάδας κλπ αναφέρονται στο κεφάλαιο XVII του ΕΑΚM.
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
1. Μετά τη διοικητική - γραμματειακή τακτοποίηση των συμμετεχόντων, τα οχήματα θα ελεγχθούν από τους τεχνικούς εφόρους του αγώνα και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον χώρο επισκευών. Μετά την ολοκλήρωση κάθε σκέλους, μπορεί να γίνεται τεχνικός έλεγχος, ο οποίος, μετά το πέρας του τελευταίου σκέλους, μπορεί να φθάσει μέχρι και τη αποσυναρμολόγηση οχήματος. Αν η αποσυναρμολόγηση είναι αποτέλεσμα ενστάσεως ο Ενιστάμενος πρέπει να καταβάλει, εκτός από το παράβολο ενστάσεως, και το παράβολο τεχνικών εργασιών που προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο της ΟΜΕ.
2. O έλεγχος εξακρίβωσης που πραγματοποιείται πριν την εκκίνηση θα είναι γενικής μορφής και θα αφορά έλεγχο αγωνιστικών αδειών, αδειών οδήγησης, ορατή συμφωνία του οχήματος με την κατηγορία που έχει δηλωθεί, συμφωνία του οχήματος με την ταυτότητα που του έχει χορηγήσει η EΘEAM, κύρια όργανα ασφαλείας κλπ. Στην περίπτωση οχήματος με συμβατικούς αριθμούς, που είναι ιδιοκτησίας διαφορετικής από τον συμμετέχοντα, είναι απαραίτητη η παρουσίαση εγγράφου εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη, νόμιμα θεωρημένης, για τη χρησιμοποίησή του. Σε περίπτωση οχήματος με πινακίδες ΔΟΚΙΜΗ πρέπει να παρουσιάζεται και το έγγραφο εκτελωνισμού του.
3. Στα οχήματα θα χορηγείται από τον Οργανωτή ειδικό σήμα αναγνώρισης ομάδας (Verification). Kάθε διαγωνιζόμενος πρέπει με δική του ευθύνη να φροντίζει για την τοποθέτηση του σήματος σε εμφανές σημείο του οχήματος και την ασφαλή προστασία του σήματος αυτού ως το τέλος του αγώνα. Έλλειψη σήματος στην περίπτωση αυτή επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό από τον αγώνα.
4. Kάθε παραβίαση ή παραχάραξη των σημάτων σφράγισης που θα διαπιστωθεί επιφέρει άμεσα τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου διαγωνιζομένου από τον αγώνα καθώς επίσης και κάθε άλλου διαγωνιζομένου ή οδηγού που τυχόν συνεργάστηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό δεν αποκλείει την επιβολή και βαρύτερων κυρώσεων.
5. O αγωνιζόμενος οφείλει να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα το όχημά του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν ο Τεχνικός Κανονισμός για οχήματα Dragster, οι εγκύκλιοι της ΕΘΕΑΜ και ο Γενικός Κανονισμός. Kάθε παρέκκλιση που έχει διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή. O αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη.
6. Η εκπρόθεσμη προσέλευση συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας που θα κριθεί από τους αγωνοδίκες.
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Δεν θα δοθεί εκκίνηση για τον αγώνα σε όχημα που δεν θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού οχημάτων Dragster και τις εγκυκλίους της ΟΜΕ.
2.Όλοι οι οδηγοί πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να φορούν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εγκεκριμένη φόρμα και κράνος.
3.Απαγορεύεται στους αγωνιζόμενους με ποινή αποκλεισμού:
α. Να κατευθύνουν για οποιοδήποτε λόγο το όχημά τους αντίθετα με τη φορά του αγώνα.
β. Tο σπρώξιμο του οχήματος από το ίδιο τον οδηγό ή από τρίτο για οποιοδήποτε λόγο μετά την πτώση της σημαίας εκκίνησης, καθώς και το ξάπλωμα (ψαράκι) πάνω στην μοτοσικλέτα.
ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Οι σειρές εκκίνησης στα δοκιμαστικά καθορίζονται από τον οργανωτή ανάμεσα στα συμμετέχοντα οχήματα της ίδιας κατηγορίας και κλάσης. Τα δοκιμαστικά ορίζονται έως τέσσερα (4) και θα είναι όλα επίσημα χρονομετρημένα.
Ο αγώνας διεξάγεται ανά ζεύγη.
Στην εκκίνηση κάθε αγώνα λαμβάνουν μέρος όλοι οι αγωνιζόμενοι ανά ζεύγη σε μία έως τέσσερις δοκιμαστικές προσπάθειες (ορίζεται στον ειδικό κανονισμό, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου χρόνου και την καλύτερη και πιο προνομιούχα κατάταξη για τον κυρίως αγώνα).
Με βάση τους χρόνους των δοκιμών καταρτίζεται ο πίνακας του κυρίως αγώνα (σχάρες).
Στα δύο πρώτα χρονομετρημένα περάσματα συμμετέχουν όλα τα οχήματα με στόχο την επίτευξη του καλύτερου χρόνου. Σε περίπτωση περισσοτέρων των 16 συμμετοχών, προκρίνονται για το τρίτο πέρασμα οι 16 που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους. Για το τέταρτο πέρασμα προκρίνονται οι 8 που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα και για τις κόντρες. Οι δεκαεξάδες και οι οχτάδες, ανεξαρτήτως συμμετοχών, δεν ισχύουν για τις κατηγορίες SUPER PRO και PRO STREET 1 και 2.
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών οι αγωνοδίκες έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν τον αριθμό των δοκιμαστικών προσπαθειών.
Ένας αγώνας, που τυχόν διεκόπη για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε αν έχει ολοκληρωθεί το σκέλος των χρονομετρημένων δοκιμών. Στην περίπτωση αυτή απονέμονται για την βαθμολογία οι μισοί βαθμοί.
BURN OUT (Ζέσταμα ελαστικών)
Όλα τα Burn out πριν τον αγώνα περιορίζονται σε οριοθετημένους χώρους, χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Αν ένα όχημα υποστεί βλάβη κατά τη διενέργεια burn out και δεν μπορεί να γυρίσει ή να σπρωχθεί πίσω απαγορεύεται να συνεχίσει την πορεία του στη πίστα για να οδηγηθεί στην γραμμή εκκίνησης. Το πέρασμα της κεντρικής γραμμής κατά την διάρκεια burn out δεν είναι ακύρωση. Απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού τα burn out φωτιάς. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να κρατά ή να αγγίζει το όχημα κατά τη διάρκεια των burn out. Επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες μόνο ένα (1) burn out ισχύος. Μετά το burn out απαγορεύεται ο ψεκασμός της εισαγωγής του κινητήρα με τεχνητό ψεκασμό ή ψυκτικό.
ΓΡΑΜΜΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άπαξ το όχημα βρεθεί στην περιοχή στησίματος πριν τη γραμμή εκκίνησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ρυθμίσεις του οχήματος. Κανένα μέλος του συνεργείου δεν μπορεί να αγγίξει ή να προβεί σε κάποια λειτουργία – ρύθμιση στο όχημα σ΄ αυτή τη περιοχή. Διαδικασίες σαν τις ακόλουθες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το στήσιμο (ευθυγράμμιση του οχήματος μετά το burn out, αφαίρεση των ασφαλειών του αλεξιπτώτου, σκούπισμα ελαστικών, ρυθμίσεις ψεχασμού κινητήρα, κλπ).
ΣΤΗΣΙΜΟ
Μόλις το όχημα φτάσει στην γραμμή στησίματος, θα πρέπει να είναι έτοιμο να τρέξει. Για να είναι κάποιος έγκυρος νικητής, το όχημά του θα πρέπει να στηθεί και να ξεκινήσει μόνο του. Αυτό ισχύει και για τους μονούς αγώνες. Το στήσιμο θα πρέπει να γίνει με την ισχύ του οχήματος. Απαγορεύεται το στήσιμο και η εκκίνηση με σπρώξιμο.
Η εφαρμογή ή χρήση οποιασδήποτε διάταξης, μηχανικής ή ηλεκτρονικής, η οποία επιτρέπει στο οδηγό να εξακριβώσει την θέση του οχήματός του σε σχέση με τη γραμμή εκκίνησης, απαγορεύεται. Μόνο οπτική παρατήρηση του εξοπλισμού της πίστας θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της θέσης του οχήματος.
Ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δίδεται στους οδηγούς για να στηθούν. Το χρονικό όριο αυτό είναι στην απόλυτη κρίση του Αφέτη του αγώνα. Αποτυχία στο στήσιμο μετά της οδηγίες του Αφέτη είναι πιθανόν να επιφέρουν ακύρωση. Μετά το στήσιμο και την λήψη του σήματος του Αφέτη για εκκίνηση δεν επιτρέπεται η επανατοποθέτηση του οχήματος. Οποιοσδήποτε οδηγός αφήσει την γραμμή εκκίνησης πριν το σύστημα χρονομέτρησης ενεργοποιηθεί, περιλαμβανομένων και των οδηγών που τρέχουν μόνοι τους, θα ακυρώνονται.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η εκκίνηση θα δίδεται με τη χρήση του «Christmas Tree». Μετά το σήμα του Αφέτη τα πορτοκαλί φώτα θα εναλλάσσονται ανάβοντας από πάνω προς τα κάτω και μετά θα ανάψει το πράσινο φως. Ο χρόνος εναλλαγής των πορτοκαλί καθώς και ο χρόνος για το πράσινο φως ορίζεται στα τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου (0,4 δευτερόλεπτα ). Αν ένας αγωνιζόμενος δεν παρουσιασθεί στη γραμμή εκκίνησης μέσα σε δύο λεπτά από τη στιγμή που τον κάλεσε ο Αφέτης, ή εκπρόσωπός του, αποκλείεται από το σκέλος. Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου ο άλλος αγωνιζόμενος πραγματοποιεί τη δοκιμασία μόνος του.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
Απαιτείται πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης, το οποίο θα μπορεί να υπολογίζει ξεχωριστά το χρόνο διαδρομής και τη ταχύτητα εξόδου για κάθε λωρίδα. Η ακρίβειά του θα πρέπει να είναι του χιλιοστού του δευτερολέπτου (0,001 δευτερόλεπτο) και εκατοστού του μιλίου ανά ώρα (0,16 χιλ/ώρα) αντίστοιχα. Ένα πλήρες «Christmas tree» θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρία (3) πορτοκαλί φώτα. H δέσμη προστησίματος (Pre-stage Beam) θα τοποθετείται είκοσι (20) εκατοστά (0,2 μέτρα) πριν τη δέσμη στησίματος (Stage.Beam) Η μόνη χρήση της είναι να δείχνει στον αγωνιζόμενο, ότι οι
μπροστινοί τροχοί του οχήματος πλησιάζουν τη δέσμη στησίματος (Stage Beam). Η δέσμη στησίματος (Stage Beam) τοποθετείται σαράντα (40) εκατοστά (0,4 μέτρα) πριν τη δέσμη ελέγχου (Guard Beam) και σηματοδοτεί ότι το όχημα είναι στη σωστή θέση για την εκκίνηση. Τα φώτα στησίματος θα πρέπει να ενεργοποιούνται όταν η μπροστινή ακμή των εμπρός τροχών του οχήματος διακόπτουν τη δέσμη στησίματος (Stage Beam). Η δέσμη στησίματος (Stage Beam) επίσης ενεργοποιεί την έναρξη του χρονομέτρου κατά τη απελευθέρωση της δέσμης και ενεργοποιεί το κόκκινο φως στη περίπτωση που οι τροχοί απελευθερώσουν την δέσμη πριν το άναμμα του πράσινου φωτός. Η δέσμη ελέγχου εξασφαλίζει ότι κανένα όχημα δεν θα έχει υπερβολικό ρολάρισμα (η κίνηση απαιτείται για να αφήσεις την δέσμη στησίματος (Stage Beam)). Στη περίπτωση που η δέσμη ελέγχου διακοπεί στον ίδιο χρόνο με τη δέσμη στησίματος (Stage Beam) και η διαδικασία εκκίνησης έχει εισαχθεί, τα χρονόμετρα και το κόκκινο φως θα ενεργοποιηθούν αν το πράσινο φως δεν έχει ανάψει.
Η δέσμη τερματισμού τοποθετείται στην γραμμή τερματισμού και ενεργοποιεί το χρονόμετρο. Οι παγίδες ταχύτητας τοποθετούνται είκοσι μέτρα και δώδεκα εκατοστά (20,12 μέτρα) πριν την γραμμή τερματισμού και πάνω σε αυτήν. Το ύψος των φωτοκύτταρων, ιδανικά, θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο της πίστας και κάθετα. Όλες οι δέσμες θα πρέπει να είναι παράλληλες και τα μήκη που ορίζουν θα πρέπει να είναι ισοδύναμα.
ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Για να είναι μια προσπάθεια πρόκρισης έγκυρη, όλα τα οχήματα θα πρέπει να στηθούν και να εκκινήσουν μόνα τους. Κάθε οδηγός δεν μπορεί να οδηγήσει πάνω από ένα όχημα στην ίδια κατηγορία ενός αγώνα. Για όλες τις κατηγορίες κάθε όχημα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους από δύο οδηγούς.
Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος οδηγός ή οδηγοί λόγω ανωτέρας βίας δεν καταφέρουν να κάνουν έστω και μία προκριματική κούρσα, τότε οι Αγωνοδίκες του αγώνα έχουν το δικαίωμα να τους εντάξουν στην λίστα των προκριθέντων πίσω από όλους τους άλλους οδηγούς. Αν είναι πάνω από ένας οι οδηγοί που θα ενταχθούν στην λίστα των προκριθέντων η σειρά κατάταξής τους θα ορίζεται από τη μέχρι εκείνης της στιγμής βαθμολογία τους στο πρωτάθλημα. Το παραπάνω θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στο σύστημα χρονομέτρησης κατά τη διάρκεια μιας προκριματικής προσπάθειας, ή αν κάποιος οδηγός αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη προσπάθεια λόγω απώλειας ελέγχου του οχήματος που βρίσκεται στην άλλη λωρίδα, ή αν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
ΣΧΑΡΕΣ
Το ζευγάρωμα της κάθε κατηγορίας βασίζεται στους καταρτισμένους από τη FIA πίνακες σχαρών. Οι προκριματικοί χρόνοι ορίζουν τις θέσεις στην σχάρα. Στις περιπτώσεις που δεν συμπληρωθούν όλες οι θέσεις της σχάρας, όπως η είσοδος 14 οχημάτων σε ένα πεδίο 16 οχημάτων, χρησιμοποιείται σχάρα 14 οχημάτων και όχι σχάρα 16 οχημάτων.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΩΡΙΔΑΣ
Σε όλες τις κατηγορίες η επιλογή λωρίδας ορίζεται από τους χρόνους επίδοσης. Ο οδηγός με τον ταχύτερο χρόνο επιλέγει την λωρίδα που θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο και στους επόμενους γύρους η επιλογή λωρίδας γίνεται από το οδηγό που έκανε το ταχύτερο χρόνο στον προηγούμενο γύρο.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΠΑΥΣΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗ
Όταν και οι δύο οδηγοί αφήνουν την γραμμή εκκίνησης πριν ανάψει το πράσινο φως νικητής θα είναι αυτός που θα έχει τον μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης. Όταν και οι δύο οδηγοί περνούν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των λωρίδων τότε αποκλείεται αυτός που πέρασε την γραμμή πρώτος (εκτός αν συνέτρεξαν λόγοι ασφαλείας , οπότε κρίνεται από τους Αγωνοδίκες). Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος οδηγός χάσει τον έλεγχο λόγω υπερβολικών φρένων και έρθει σε επαφή με τα φωτοκύτταρα, περάσει τη πλάγια γραμμή ή την κεντρική ακόμη και αν περάσει την γραμμή τερματισμού θα πρέπει να
αποκλεισθεί. Εκούσιο πέρασμα της πλάγιας γραμμής για να μην αφήσει συντρίμμια στη πίστα δεν εγείρει αποκλεισμό.
• Μετακίνηση του οχήματος από τον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης πριν από την εντολή του Αλυτάρχη, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
• Καθυστέρηση προσέλευσης πέραν των δύο (2) λεπτών στον χώρο εκκίνησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ
• Άρνηση συμμόρφωσης στις οδηγίες των Κριτών ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
• Μη συμμόρφωση στους όρους διεξαγωγής του Burn out ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ
• Ανεφοδιασμός χωρίς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 15 ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARC FERME)
1. Oι αγωνιζόμενοι, αμέσως μετά τον τερματισμό τους στο τελικό σκέλος πρέπει να κατευθύνουν τα οχήματά τους στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης που προβλέπει ο συμπληρωματικός κανονισμός, όπου θα παραμένουν μέχρι το τέλος της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. Οδηγός που δεν θα κατευθυνθεί κατ’ ευθείαν στο χώρο αυτό θα αποκλείεται από τον αγώνα.
2. Σε περίπτωση 2ης συμμετοχής με ίδιο όχημα αυτό θα επιστρέψει στην αφετηρία με την συνοδεία εντεταλμένου κριτή από την οργάνωση.
3. Στο διάστημα που τα οχήματα βρίσκονται κάτω από καθεστώς επιτηρούμενης στάθμευσης δεν επιτρέπεται καμία αφαίρεση, μετατροπή, προσθήκη ή ανεφοδιασμός, με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 16 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στον τερματισμό θα γίνεται ένας πλήρης και λεπτομερής έλεγχος που μπορεί να προβλέπει μέχρι και την αποσυναρμολόγηση του οχήματος, για τα οχήματα που έχουν καταταγεί στην πρώτη θέση κάθε κατηγορίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όχημα, κατά την απόλυτη κρίση των Αγωνοδικών που ενεργούν αυτεπάγγελτα ή μετά από ένσταση ή μετά από εισήγηση του Αλυτάρχη ή κατ’ εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου της ΟΜΕ.
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
1. Oι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής:
α. Σχετικά με αντικανονική εγγραφή ή με τον έλεγχο εξακρίβωσης μισή (½) ώρα μετά το τέλος του ελέγχου εξακρίβωσης.
β. Σχετικά με τεχνικά θέματα μέσα σε 15 λεπτά από τον τερματισμό του τελευταίου οχήματος.
γ. Σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα της τελικής κατάταξης, μέσα σε μισή (1/2) ώρα από την ανάρτησή τους.
δ. Κατά της χρονομέτρησης δεν χωράει καμία ένσταση.
2. Oι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη, στον βοηθό του ή αν λείπουν σε ένα από τους Αγωνοδίκες και πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο της ΟΜΕ. Tο παράβολο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή.
Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ο αγωνιζόμενος κατά του οποίου έγινε ή ένσταση θέτει στη διάθεση των αγωνοδικών το όχημά του χωρίς καμία επιφύλαξη και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους. Kάθε παράβαση επιφέρει τον αποκλεισμό του από τον αγώνα και αναφορά στην ΟΜΕ.
H ένσταση που γίνεται για τεχνικά θέματα πρέπει να αφορά απολύτως συγκεκριμένα σημεία του οχήματος και ο Ενιστάμενος οφείλει να καταθέσει στον Αλυτάρχη συμπληρωματικά ποσά δαπανών αποσυναρμολόγησης που απαιτούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΟΜΕ. Σχετικά με το ποσό που απαιτείται για εξαρτήματα που δεν αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο της ΟΜΕ αποφασίζουν οι Αγωνοδίκες.
Tα έξοδα για την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του οχήματος καθώς και τα έξοδα μεταφοράς του, επιβαρύνουν τον ενιστάμενο αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τον αγωνιζόμενο κατά του οποίου έγινε η ένσταση αν αυτή γίνει δεκτή. Αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τα έξοδα για τις εργασίες και τη μεταφορά του οχήματος είναι μεγαλύτερα από το ποσόν που έχει κατατεθεί η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αν τα έξοδα είναι λιγότερα θα του επιστραφεί η διαφορά.
3. Oι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της έφεσης που υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΕΑΚΜ και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΟΜΕ.
Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΑΚΜ.
ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον χώρο του αγώνα, εντός τριάντα (30) λεπτών μετά τη λήξη των αγώνων και θα αναρτώνται στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων.
Τα οχήματα κατατάσσονται με βάση τα αποτελέσματα των διαδοχικών σκελών. Για τα οχήματα που δεν προκρίθηκαν για τα προκριματικά σκέλη η κατάταξη γίνεται με βάση τους χρόνους των χρονομετρημένων δοκιμών. Το ίδιο, αναλογικά, ισχύει για τα αυτοκίνητα που δεν κατατάχθηκαν στο προημιτελικό ή ημιτελικό σκέλος.
ΑΡΘΡΟ 19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την … (αναφέρεται η ημερ/νία, ο τόπος και ο χρόνος).
ΑΡΘΡΟ 20 ΕΠΑΘΛΑ
Tα έπαθλα που θα απονέμονται υποχρεωτικά είναι τα εξής:
1. Κατηγορίες
Στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας - κλάσης απονέμονται κύπελλα, εφόσον σε κάθε μία από αυτές εκκινήσουν τουλάχιστον 4 οχήματα.
Oι Οργανωτές μπορούν να αθλοθετήσουν και άλλα έπαθλα πέρα από τα παραπάνω που είναι υποχρεωτικά. Όλα τα έπαθλα πού θα απονεμηθούν πρέπει να αναφέρονται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΝΟΜΗ
H απονομή των Επάθλων θα γίνει την : ημερομηνία, τόπος, ώρα.
Εάν οι νικητές των διαφόρων επάθλων δεν εμφανισθούν στην τελετή της απονομής θα χάσουν το δικαίωμα παραλαβής οποιουδήποτε βραβείου (χρηματικού ή κυπέλλου).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ DRAGSTER.
Κατασκευαστικοί κανόνες:
Φρένα.
Oι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με δύο ανεξάρτητα φρένα που να επενεργούν σε δύο τροχούς. Δισκόφρενα με ελάχιστη διάμετρο 175 mm, φρένα με ταμπούρα ελάχιστης διαμέτρου 150 mm.Oι μοτοσυκλέτες με κινητήρα μεγαλύτερο από 500 cc πρέπει να έχουν εμπρός δισκόφρενο.
Tουλάχιστον 250Χ5 mm για μονό δίσκο ή 220Χ5 mm για διπλό δίσκο. Απαγορεύονται τα φρένα ποδηλάτου, διχαλωτά με εφαρμογή στο στεφάνι της ζάντας.
Oι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα εμπρόσθιο τροχό για μοτοσικλέτα. H πίσω ζάντα δεν πρέπει να είναι στενότερη από 50 mm από το πλάτος που θα έχει η επιφάνεια επαφής του οπίσθιου ελαστικού με τον δρόμο. H ελάχιστη εμπρόσθια ζάντα πρέπει να είναι WM 1 x 16''.
Τροχοί.
Tα λάστιχα πρέπει να είναι λεία (slick) ή να έχουν ένα ελάχιστο βάθος χάραξης 2 mm. Oι μοτοσυκλέτες με τελική ταχύτητα που υπερβαίνει τα 200 χλμ/ω πρέπει να έχουν εμπρόσθια λάστιχα τουλάχιστον τύπου V ή τύπου road racing.
Λάστιχα.
Oι σωλήνες του πλαισίου που αποτελούν τμήματα της φέρουσας κατασκευής πρέπει να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 20 x 1,5 mm. Εάν χρησιμοποιείται ένας σκελετός μονού σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm. O κινητήρας δεν πρέπει να αποτελεί στοιχείο της φέρουσας καταπονήσεις κατασκευής. O κινητήρας πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια καλή κατανομή βαρών.
Σκελετός (πλαίσιο).
Tο ελάχιστο διάκενο από το έδαφος, με τον αναβάτη στη θέση του, πίεση ελαστικού 0.5 bar και το μπροστινό πιρούνι τελείως συμπιεσμένο, είναι 50 mm. Πρέπει επίσης να είναι εφικτή η κλίση της μηχανής κατά 12° προς κάθε πλευρά, από την κάθετη θέση, χωρίς κανένα τμήμα της, εκτός των τροχών, να ακουμπήσει στο έδαφος.
Διάκενο από το έδαφος.
Tο εμπρός πιρούνι πρέπει να είναι υδραυλικού τύπου. Ελάχιστη διαδρομή 50 mm. Κανένα τμήμα της μοτοσικλέτας εκτός από τους τροχούς, με το πιρούνι τερματισμένο, δεν πρέπει να αγγίζει το έδαφος. Oι άνω κύλινδροι του πιρουνιού πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 28 mm στις μοτοσυκλέτες με κινητήρα 350 - 750 cc, και 32 mm στις μοτοσυκλέτες με κινητήρες μεγαλύτερες από 750 cc.
Εμπρόσθια πιρούνια.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση δύο μανετών (φρένου και συμπλέκτη), στο ίδιο μέρος του τιμονιού.
Χειριστήρια – Λεβιέ.
Πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να επιτρέπουν στον αναβάτη να ανεβαίνει και να κατεβαίνει εύκολα, χωρίς να μετακινεί κανένα εξάρτημα και να τον αφήνουν να ελέγχει ανεμπόδιστα τη μοτοσικλέτα.
Αεροδυναμικές εξωτερικές κατασκευές.
Tα καθίσματα πρέπει να εξασφαλίζουν στον αναβάτη μια ασφαλή θέση οδήγησης και να φέρουν υποχρεωτικά στοπ στο σέλας που απαγορεύει την μετατόπιση του οδηγού προς τα πίσω.
Καθίσματα.
Όλες οι ανοιχτές σχέσεις μετάδοσης πρέπει να έχουν καλύμματα που να προστατεύουν από επικίνδυνες επαφές με περιστρεφόμενα μέρη. Oι μηχανοκίνητοι συμπιεστές πρέπει να έχουν κάλυμμα από χαλύβδινο έλασμα πάχους 3 mm ή από αλουμίνιο, πάχους 5 mm, ή ένα εγκεκριμένο αντιεκρηκτικό κάλυμμα. Oι εξωτερικοί μηχανισμοί του συμπλέκτη πρέπει να έχουν κάλυμμα πάχους 3 mm αν είναι από αλουμίνιο, ή 1 mm αν είναι χαλύβδινο.
Προστατευτικά καλύμματα.
Συμπιεστές.
Oι μηχανοκίνητοι συμπιεστές που είναι τοποθετημένοι πάνω σε μοτοσυκλέτες που κινούνται με νιτρομεθάνιο πρέπει να έχουν μια βαλβίδα ανακούφισης, ελαστική σύνδεση με τον αυλό εισαγωγής ή κάποια άλλη προστατευτική διάταξη κατά των εκρήξεων.
H δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι στερεωμένη πάνω στο πλαίσιο με ασφαλή τρόπο.
Δεξαμενές καυσίμου.
Σύστημα καυσίμου
Όλες οι μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν βαλβίδες διακοπής τροφοδοσίας που να λειτουργούν, εκτός των MINI PRO και PRO Z. Όλες οι σωληνώσεις καυσίμου πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένες και ασφαλισμένες. Tα συστήματα έγχυσης καυσίμου που ενεργοποιούνται με αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σωληνώσεις υψηλής πίεσης, τύπου “aeroquip” ή ισοδύναμες. Oι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα διαφορετικά από βενζίνη ή οινόπνευμα και οι κινητήρες που δεν σταματούν τη λειτουργία τους όταν διακοπεί η ανάφλεξη, πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με βαλβίδα διακοπής καυσίμου ταχείας ενεργείας. H βαλβίδα αυτή πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη ώστε να μπορεί ο αναβάτης να τη χειριστεί με τα δύο του χέρια πάνω στο τιμόνι. Πρέπει ακόμη να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να διακόπτει την τροφοδοσία καυσίμου όταν ο αναβάτης εγκαταλείπει τη μοτοσικλέτα. H σύνδεση με τον αναβάτη πρέπει να ενεργοποιείται πριν αγγίξει
ο πίσω τροχός το έδαφος.
Διευκρινίζεται ότι τα καύσιμα τα οποία επιτρέπονται στις μοτοσυκλέτες που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες Dragster είναι αυτά που διατίθενται από τα πρατήρια καυσίμων.
Καύσιμα.
H χρήση Aλκοόλης (Mεθανόλης) και η χρήση Nιτρομεθανίου επιτρέπεται MONO στις μοτοσυκλέτες Kατηγορίας PRO.
Όλες οι μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν χειριστήρια γκαζιού που θα λειτουργούν χειροκίνητα με το στρίψιμο του Λεβιέ και με ενσωματωμένο μηχανισμό θετικής ενέργειας με ελατήριο που να επενεργεί απ ευθείας στον μηχανισμό του καρμπυρατέρ. Όταν αφεθεί το χειριστήριο η πεταλούδα πρέπει να κλείνει αυτόματα. Για κάθε μοτοσικλέτα που λειτουργεί με Nιτρομεθάνιο είναι υποχρεωτικό να διατίθεται μηχανισμός τύπου Push - Pull”, δηλαδή προς τη μια κατεύθυνση με ντίζα και προς την άλλη με ελατήριο.
Kαρμπυρατέρ και έγχυση καυσίμου.
H μοτοσυκλέτες PRO STREET2 και SUPER PRO πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα διακόπτη που να απομονώνει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα προς τον κινητήρα (και το σύστημα οξυγόνου-νίτρου, εάν χρησιμοποιείται κάτι τέτοιο) στην περίπτωση που ο αναβάτης χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Αυτός ο διακόπτης πρέπει να συνδέεται με τον αναβάτη σε οποιαδήποτε στιγμή αυτός θέσει σε κίνηση τον κινητήρα του
Διακόπτης ασφαλείας.
Όπου υπάρχει αναπνευστικός σωλήνας η άκρη του πρέπει να αδειάζει σε μια δεξαμενή. H χωρητικότητα αυτής της δεξαμενής συλλογής πρέπει να είναι 0,5 του λίτρου για ατμοσφαιρικούς κινητήρες και 2 λίτρα για κινητήρες με υπερπλήρωση.
Δεξαμενές συλλογής λιπαντικού.
Oι εξαγωγές δεν πρέπει να προεξέχουν από την πίσω ρόδα και πρέπει να έχουν κατεύθυνση αντίθετη από τη θέση του αναβάτη, της δεξαμενής καυσίμου και των ελαστικών. Δεν επιτρέπονται ευλύγιστες σωληνώσεις εξαγωγών.
Εξαγωγές.
Αλλαγές ταχυτήτων.
O μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε ο αναβάτης να τον χειρίζεται κρατώντας το τιμόνι και με τα δύο του χέρια.
Hλεκτρονικές διατάξεις (computers) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συλλογή στοιχείων. H λειτουργία του γκαζιού, η ενεργοποίηση του συμπλέκτη και το φρενάρισμα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον αναβάτη.
Ηλεκτρονικές διατάξεις (computers).
Όλες οι μοτοσικλέτες θα φέρουν υποχρεωτικά τον αριθμό συμμετοχής που θα τους δοθεί, στο εμπρόσθιο μέρος, με διαστάσεις 15Χ15 cm.
Πινακίδες με αριθμό συμμετοχής.
Το κράνος πρέπει να είναι full face και όχι πέραν της ημερομηνίας λήξεως.
Στολή.
Η στολή πρέπει να είναι δερμάτινη μοτοσικλέτας. Επιτρέπεται η διαιρούμενη με την προϋπόθεση ότι το μπουφάν θα ενώνεται με το παντελόνι με φερμουάρ.
Τα γάντια πρέπει να είναι δερμάτινα μοτοσικλέτας.
Οι μπότες πρέπει να είναι δερμάτινες και να καλύπτουν υποχρεωτικά τον αστράγαλο.

Post At 8:09 μ.μ. By Xaralampos Ioannidis

Follow Blog

Facebook Like

Copyrights

Blog Copyrights

myfreecopyright.com registered & protected

Rss Copyrights

myfreecopyright.com registered & protected

creativecommons

Άδεια Creative Commons

Profiles

Facebook ProfileTwitter ProfileYoutube ChannelBlogger ProfileGoogle Profile

Ads

 
Designed By X. Ioannidis