Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Τεχνικός Κανονισμός Αυτοκινήτων (ΕΛΠΑ)

1
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER – 2009
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται τα οχήματα dragster είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορία
Περιγραφή
Α
Βελτιωμένα - Αγωνιστικά αυτοκίνητα με πλαίσιο παραγωγής και κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, κινητήρα του ιδίου κατασκευαστή και δυνατότητα τοποθέτησης 4-link ή μπροστινού υποπλαίσιου ή και των δυο (βάση των διατάξεων και περιορισμών της κατηγορίας)
TRUE
STREET

Αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς και κινητήρα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς να επιτρέπεται καμία μετατροπή ή μετασκευή στο αρχικό αμάξωμα και πλαίσιο του κατασκευαστή.
Β
Αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς και κινητήρα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς να επιτρέπεται καμία μετατροπή ή μετασκευή στο αρχικό αμάξωμα και πλαίσιο του κατασκευαστή.
PRO 4
Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ειδικά οχήματα dragster, ιδιοκατασκευές με σωληνωτό πλαίσιο, με κίνηση σε δύο τροχούς, τετρακύλινδρα.
Open
Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ειδικά οχήματα dragster, σωληνωτά και ιδιοκατασκευές ανεξαρτήτως κυβισμού ή διάταξης.
Οι ομάδες στις οποίες υποδιαιρούνται τα οχήματα dragster είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορία
Ομάδα
Περιγραφή
Α
ΑΑ
Αγωνιστικά αυτοκίνητα με πλαίσιο παραγωγής, κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς και με κινητήρα φυσικής αναπνοής (ατμοσφαιρικό).
Α
ΑΤ
Αγωνιστικά αυτοκίνητα με πλαίσιο παραγωγής, κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς και κινητήρα είτε (α) υπερτροφοδοτούμενο (Turbo ή Compressor) είτε (β) ατμοσφαιρικό με διάταξη nitro.
TRUE
STREET
TRUE
STREET
Αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς και κινητήρα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς να επιτρέπεται καμία μετατροπή ή μετασκευή στο αρχικό αμάξωμα και πλαίσιο του κατασκευαστή.
Β
ΒΑ
Αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, κινητήρα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας και φυσική αναπνοή (ατμοσφαιρικά).
Β
ΒΤ
Αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, τον κινητήρα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας και ύπαρξη είτε (α)υπερτοφοδότησης (Turbo ή Compressor) είτε (β) διάταξης nitro σε ατμοσφαιρικό κινητήρα.
PRO 4
PRO 4
Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ειδικά οχήματα dragster, ιδιοκατασκευές με σωληνωτό πλαίσιο, με κίνηση σε δύο τροχούς, τετρακύλινδρα .
Open
Open
Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ειδικά οχήματα dragster, σωληνωτά και ιδιοκατασκευές ανεξαρτήτως κυβισμού ή διάταξης.
2
ΣΣεε κκάάθθεε ππεερρίίππττωωσσηη,, οο σσυυννδδυυαασσμμόόςς υυππεερρττοοφφοοδδόόττηησσηηςς κκααιι nniittrroo μμεεττααττάάσσσσεειι ααυυττόόμμαατταα ττοο όόχχηημμαα σσττηηνν κκααττηηγγοορρίίαα PPRROO44 ήή OOppeenn,, ααννααλλόόγγωωςς ττοουυ ααρριιθθμμοούύ κκυυλλίίννδδρρωωνν..
ΟΟχχήήμμαατταα ααννοοιιχχττοούύ ήή κκλλεειισσττοούύ ττύύπποουυ,, δδιιππλλοοκκάάμμππιινναα,, ττύύπποουυ ΤΤζζιιππ,, ΒΒαανν κκααιι SSUUVV μμεειικκττοούύ ββάάρροουυςς έέωωςς 33,,55 ττόόννοουυςς,, μμεε εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή ήή ιιδδιιωωττιικκήήςς χχρρήήσσηηςς άάδδεειιαα κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς,, σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν σσττηηνν κκααττηηγγοορρίίαα πποουυ ααννήήκκοουυνν ααννάάλλοογγαα μμεε ττηη δδιιάάττααξξηη κκιιννηηττήήρραα κκααιι κκίίννηησσηηςς..
Οι κλάσεις στις οποίες χωρίζονται τα οχήματα dragster είναι:
Κατηγορία
Ομάδα
Κλάση
Περιγραφή
Α
ΑΑ
ΑΑ/1
Αυτοκίνητα Ομάδας ΑΑ, δικίνητα (εμπροσθιοκίνητα, πισωκίνητα), τετρακύλινδρα ατμοσφαιρικά ή διρότορα ατμοσφαιρικά Wankel.
A
AA
AA/2
Αυτοκίνητα ομάδας ΑΑ, ανεξαρτήτως κίνησης (εμπροσθιοκίνητα, πισωκίνητα, τετρακίνητα), χωρίς περιορισμό αριθμού κυλίνδρων, ατμοσφαιρικά ή τριρότορα ατμοσφαιρικά Wankel.
Α
ΑΤ
ΑΤ/1
Αυτοκίνητα ομάδας ΑΤ, κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς, τετρακύλινδρα με turbo ή με κομπρέσορα ή ατμοσφαιρικά με nitro.
Α
ΑΤ
ΑΤ/2
Αυτοκίνητα ομάδας ΑΤ, με κίνηση στους οπίσθιους τροχούς ή τετρακίνητα, turbo ή με κομπρέσορα ή ατμοσφαιρικά με nitro, μέχρι 6 κυλίνδρους ή διρότορα / τριρότορα turbo Wankel και οχήματα εμπροσθιοκίνητα πολυκύλινδρα.
TRUE
STREET
TRUE
STREET
TRUE
STREET
Αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς και κινητήρα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς να επιτρέπεται καμία μετατροπή ή μετασκευή στο αρχικό αμάξωμα και πλαίσιο του κατασκευαστή.
Β
ΒΑ
ΒΑ/1
Αυτοκίνητα ομάδας ΒΑ, κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς, τετρακύλινδρα ατμοσφαιρικά.
B
BA
BA/2
Αυτοκίνητα ομάδας ΒΑ, ανεξαρτήτως κίνησης (εμπροσθιοκίνητα, πισωκίνητα, τετρακίνητα), χωρίς περιορισμό αριθμού κυλίνδρων, ατμοσφαιρικά Wankel.
B
BT
BT/1
Αυτοκίνητα ομάδας ΒΤ, κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς, τετρακύλινδρα με turbo ή με κομπρέσορα ή ατμοσφαιρικά με nitro.
Β
ΒΤ
ΒΤ/2
Αυτοκίνητα ομάδας ΒΤ, ανεξαρτήτως κίνησης και αριθμού κυλίνδρων, turbo ή ατμοσφαιρικά με nitro, ή διρότορα / τριρότορα turbo Wankel.
3
PRO 4
PRO 4
PRO 4
Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ειδικά οχήματα dragster, ιδιοκατασκευές με σωληνωτό πλαίσιο, με κίνηση σε δύο τροχούς, τετρακύλινδρα με διάταξη turbo ή κομπρέσορα ή ατμοσφαιρικά με nitro ή διρότορα turbo Wankel ή turbo / κομπρέσορα με νίτρο.
Open
Open
Open
Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ειδικά οχήματα dragster, σωληνωτά και ιδιοκατασκευές ανεξαρτήτως κυβισμού ή διάταξης.
Όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης (παλινδρομικό – Otto ή περιστροφικό – Wankel), που χρησιμοποιεί ως καύσιμο βενζίνη, αγωνιστική βενζίνη ή πετρέλαιο Diesel. Δεν επιτρέπεται η χρήση αλκοολών (πχ. μεθανόλης), νιτρομεθανόλης, βιομηχανικής μεθανόλης, φυσικού αερίου ή υγραερίου στις κατηγορίες Β.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες επιτρέπεται η χρήση μεθανόλης τύπου GRADE A και GRADE AA εγκεκριμένου κατασκευαστή όπως Sunoco , Torco και VP Racing. Απαγορεύεται η χρήση βιομηχανικής μεθανόλης .
Οι προδιαγραφές της μεθανόλης είναι οι κάτωθι :
Ιδιότητα
Grade A
Grade AA
Περιεκτικότητα σε μεθανόλη,
(min, % κ.β. )
99,85
99,85
Ακετόνη και αλδεύδες (max, ppm)
30
30
Ακετόνη (max, ppm)
20
20
Οξύ (σαν οξικό οξύ) (max, ppm)
30
30
Υγρασία (max, ppm)
1500
1000
Ειδική πυκνότητα (20 o C)
7928
7928
Χρόνος τέστ υπερμαγγανικού καλίου όσον αφορά την καθαρότητα (σε λεπτά)
30
30
οσμή
Χαρακτηριστική
Χαρακτηριστική
Απόσταξη σε 1010 hPa (760 mm Hg)
Όχι περισσότερο από 1 o C, συμπ. 64,4 ± 0,1 o C σε 760 mm Hg
Χρώμα στην κλίμακα λευκόχρυσου-κοβαλτίου, (μίγμα)
5
5
Εμφάνιση
Διαυγές, άχρωμο υγρό
Υπόλειμμα σε εξάτμιση (g/100 ml)
0,001
0,001
Προσμίξεις (ικανές για ενώσεις άνθρακα), κλίμακα χρώματος λευκόχρυσου-κοβαλτίου, max
30
30
Υπενθυμίζεται, πως μετά από πρόταση των Τεχνικών Εφόρων, οι Αγωνοδίκες μπορούν να αποκλείσουν από την διοργάνωση κάθε αυτοκίνητο που κρίνεται επικίνδυνο (άρθρο 127 του ΕΑΚ). Για όλες τις κατηγορίες, εκτός της κατηγορίας Open και Pro4, οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη ή ελευθερία δεν περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται.
Αυτοκίνητα της κατηγορίας ΒΑ1 που επιτυγχάνουν επίδοση καλύτερη από 12 δευτερόλεπτα και ΒΑ2 καλύτερη από 11,5 δευτερόλεπτα στα 402.336 μέτρα, από τον επόμενο αγώνα μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία ΑΑ.
Αυτοκίνητα της κατηγορίας ΒΤ1 που επιτυγχάνουν επίδοση καλύτερη από 11 δευτερόλεπτα και ΒΤ2 καλύτερη από 10,5 δευτερόλεπτα στα 402.336 μέτρα από τον επόμενο αγώνα μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία ΑΤ.
4
Αυτοκίνητα και οχήματα που επιτυγχάνουν ταχύτητα εξόδου στα 402.336 μέτρα πάνω από 240 χλμ/ώρα, πρέπει από τον επόμενο αγώνα να διαθέτουν επιβραδυντικό αλεξίπτωτο αναγνωρισμένου κατασκευαστή S.F.I. homologated. Επίσης αυτοκίνητα και οχήματα που επιτυγχάνουν ταχύτητα εξόδου στα 402.336 μέτρα πάνω από 270 χλμ/ώρα, πρέπει από τον επόμενο αγώνα να διαθέτουν ΔΥΟ (2) επιβραδυντικά αλεξίπτωτα αναγνωρισμένου κατασκευαστή S.F.I.
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γενικά για όλες τις κατηγορίες
1. Οι οδηγοί των κατηγοριών Open, Pro4 και Α πρέπει απαραίτητα να φορούν αναγνωρισμένο κράνος, φόρμα, παπούτσια, γάντια, σύμφωνα με το Παράρτημα L του ΔΑΚ. Οι οδηγοί των κατηγοριών Β πρέπει απαραίτητα να φορούν αναγνωρισμένο κράνος, αλλά μπορούν να φοράνε μη αναγνωρισμένη αγωνιστική φόρμα.
2. Οι σωληνώσεις που διέρχονται μέσα από το θάλαμο των επιβατών θα πρέπει να είναι καλυμμένες με άφλεκτο υλικό και δεν επιτρέπεται να διαιρούνται στο εσωτερικό του θαλάμου των επιβατών.
3. Τόσο η μπαταρία όσο και οι αντλίες (τρόμπες) καυσίμου θα πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωμένες και να βρίσκονται είτε στον χώρο τού κινητήρα είτε στον χώρο των αποσκευών. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένες, με άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό. Απαγορεύεται μπαταρίες και αντλίες (τρόμπες) καυσίμου να βρίσκονται στο χώρο του θαλάμου των επιβατών / οδηγού.
4. Τα αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με διάταξη nitro, θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη τη φιάλη του nitro στο χώρο των αποσκευών, καλά και μόνιμα στερεωμένη με μεταλλικές στηρίξεις. Πρέπει να υπάρχει άφλεκτο διάφραγμα μεταξύ του θαλάμου των επιβατών και του χώρου των αποσκευών. Το σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ρυθμιστική ανακουφιστική βαλβίδα nitro, που θα βρίσκεται στο χώρο αποσκευών, κοντά στη φιάλη και να έχει εξαερισμό ο οποίος δεν περνά από το θάλαμο επιβατών και καταλήγει έξω από το αυτοκίνητο. Η παροχή του nitro, από τη φιάλη μέχρι τον κινητήρα, πρέπει να γίνεται μέσω ειδικού σωλήνα υψηλής πίεσης από τεφλόν με μεταλλικό περίβλημα ή αεροπορικού τύπου. Τα αυτοκίνητα που δε χρησιμοποιούν nitro απαγορεύεται να έχουν τη σχετική διάταξη, έστω και ανενεργή. Στις κατηγορίες PRO4 και OPEN, ο χώρος τοποθέτησης της διάταξης Νίτρου είναι ελεύθερος.
5. Όλα τα αυτοκίνητα , όλων των κλάσεων, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ταχύτητα όπισθεν.
Κατηγορία Β
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα συστήματα ασφαλείας:
1. Χειροκίνητο φορητό πυροσβεστήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 253.7.3 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ να είναι σωστά στερεωμένος και εύχρηστος από τον οδηγό, σε περίπτωση ανάγκης..
2. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να είναι ή του κατασκευαστή ή άλλο αναγνωρισμένο (homologated) τύπου bucket σε αντίστοιχες προβλεπόμενες βάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.16 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ ή προδιαγραφών S.F.I.
3. Μπορούν να παραμείνουν οι ζώνες ασφαλείας του κατασκευαστή είτε άλλες αναγνωρισμένες ζώνες ασφαλείας τεσσάρων τουλάχιστον σημείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.6 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ ή προδιαγραφών S.F.I.
4. Σε κάθε περίπτωση χρήσης τοξυλίου ή κλωβού ασφαλείας, πρέπει να είναι σύμφωνα με το άρθρο 253.8 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ.
5. Το κύριο τοξύλιο ασφαλείας (roll bar) είναι υποχρεωτικό σε όλα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Β (συμπεριλαμβανομένων και των T- top Targa, πχ. Τοyota MR2, Honda Del sol, κτλ...) τα οποία επιτυγχάνουν χρόνο από μικρότερο από 11.49 δευτερόλεπτα στα 402.336 μέτρα και
5
σε όλα τα αυτοκίνητα με ανοικτό ουρανό (τύπου roadster ή cabrio) που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο από 13.49 δευτερόλεπτα, και σε όλα τα buggy που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο από 12.00 δευτερόλεπτα.
Όλα τα αυτοκίνητα ανοιχτού ουρανού και τα buggy, που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο του 10.99 θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά roll cage, σύμφωνα με το άρθρο 253.8 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ.
Για τα αυτοκίνητα που επιτυγχάνουν χρόνο από 11.50 δευτερόλεπτα και πιο αργά, η εγκατάσταση roll bar είναι προαιρετική.
6. Αυτοκίνητα που επιτυγχάνουν επίδοση καλύτερη από 11 δευτερόλεπτα στα 402,336 μέτρα πρέπει από τον επόμενο αγώνα να έχουν αναγνωρισμένες ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 253.6 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ.
7. Σε περίπτωση χρήσης τοξυλίου ή κλωβού ασφαλείας, επιτρέπεται να διπλωθούν ή να τρυπηθούν τα καθίσματα, να τροποποιηθούν οι πλαϊνές ταπετσαρίες στις πόρτες και να τρυπηθεί το ταμπλό, αλλά μόνο τόσο ώστε να εφαρμόζει σωστά το τοξύλιο ή ο κλωβός ασφαλείας. Για το σκοπό αυτό και μόνο, επιτρέπεται η πλήρης αφαίρεση του καλοριφέρ και η μετακίνηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων.
9. Η δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) μπορεί να παραμείνει αυτή του κατασκευαστή στην αρχική της θέση. Εναλλακτικά επιτρέπεται η αντικατάσταση της δεξαμενής καυσίμου (ρεζερβουάρ) με δεξαμενή ασφαλείας αναγνωρισμένη από τη ΔΟΑ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 252.9.6 και 253.14 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ. (S.F.I.). Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί ΜΟΝΟ στο χώρο των αποσκευών και πρέπει απαραίτητα να είναι πλήρως καλυμμένη με άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό σε περίπτωση που το όχημα δεν φέρει από τον κατασκευαστή διάφραγμα από άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό μεταξύ του θαλάμου επιβατών και του χώρου αποσκευών, έτσι ώστε ο πρώτος να απομονώνεται πλήρως από το δεύτερο. Η χωρητικότητα της δεξαμενής ασφαλείας είναι ελεύθερη.
Κατηγορία Α
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα συστήματα ασφαλείας:
1. Εγκατεστημένη, αναγνωρισμένη πυρόσβεση, με δυνατότητα αναγόμωσης. Μετά από κάθε αναγόμωση, η πυρόσβεση πρέπει να συνοδεύεται με αυτοκόλλητο που θα γράφει την ημερομηνία λήξεως και υπεύθυνη δήλωση του καταστήματος για την καλή λειτουργία.
2. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι αναγνωρισμένο (homologated) τύπου bucket σε αντίστοιχες προβλεπόμενες βάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.16 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ ή προδιαγραφών S.F.I. Ειδικά καθίσματα Dragster Αμερικάνικης προέλευσης (τύπου Kirkey) γίνονται αποδεκτά κατόπιν ελέγχου του Τεχνικού Εφόρου.
3. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι αναγνωρισμένες τεσσάρων τουλάχιστον σημείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.6 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ ή προδιαγραφών S.F.I.
4. Σε κάθε περίπτωση χρήσης τοξυλίου ή κλωβού ασφαλείας, πρέπει να είναι σύμφωνα με το άρθρο 253.8 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ.
5. Ο κλωβός ασφαλείας (roll cage) και οι αναγνωρισμένες ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων (ή πέντε σημείων κατά προτίμηση), όπως ορίζεται στο άρθρο 253.6 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ είναι υποχρεωτικά για όλα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α (ανεξαρτήτου χρόνου), ακόμα και για αυτά που συμμετέχουν για 1η φορά και δεν είναι γνωστό τι χρόνο κάνουν.
6
6. Τα αυτοκίνητα με ανοικτό ουρανό (τύπου roadster ή cabrio) πρέπει απαραιτήτως να συμμορφώνονται με την προηγούμενη Παράγραφο 5.
7. Επιτρέπεται η αντικατάσταση της δεξαμενής καυσίμου (ρεζερβουάρ) με δεξαμενή ασφαλείας αναγνωρισμένη από τη ΔΟΑ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 252.9.6 και 253.14 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ. (S.F.I.). Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο των αποσκευών ή στο χώρο του κινητήρα. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών πρέπει απαραίτητα να είναι πλήρως καλυμμένη με άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό. Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει διάφραγμα από άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό μεταξύ του θαλάμου επιβατών και του χώρου αποσκευών, έτσι ώστε ο πρώτος να απομονώνεται πλήρως από το δεύτερο. Στη περίπτωση που τοποθετηθεί στο χώρο του κινητήρα το ρόλο του διαφράγματος παίζει ο καθρέπτης του οχήματος. Η χωρητικότητα της δεξαμενής ασφαλείας είναι ελεύθερη. Απαγορεύεται η δεξαμενή καυσίμου να βρίσκεται στο χώρο των επιβατών – οδηγού του οχήματος.
Κατηγορία PRO4 και OPEN
1. Εγκατεστημένη αναγνωρισμένη αυτόματη πυρόσβεση με εξωτερική και εσωτερική ενεργοποίηση, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.7.2. πλην οχημάτων τύπου Top Fuel, Top Methanol, Top Dragster.
2. Εσωτερικό και εξωτερικό γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος σε λειτουργία, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.13.
3. Κλωβό ασφαλείας αν πρόκειται για ιδιοκατασκευή ή αμιγώς αγωνιστικό αυτοκίνητο ή ειδικό αυτοκίνητο dragster, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.8.
4. Όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν επιβραδυντικό αλεξίπτωτο αναγνωρισμένου κατασκευαστή S.F.I. homologated. Τα οχήματα που επιτυγχάνουν ταχύτητα εξόδου στα 402.36 μέτρα πάνω από 270 χλμ/ώρα, πρέπει από τον επόμενο αγώνα να διαθέτουν ΔΥΟ (2) επιβραδυντικά αλεξίπτωτα αναγνωρισμένου κατασκευαστή S.F.I. Τα οχήματα που επιτυγχάνουν ταχύτητα εξόδου στα 402.336 μέτρα πάνω από 270 χλμ/ώρα, πρέπει από τον επόμενο αγώνα να διαθέτουν ΔΥΟ (2) επιβραδυντικά αλεξίπτωτα αναγνωρισμένου κατασκευαστή S.F.I.
5. Επιτρέπεται η χρήση δεξαμενής καυσίμου (ρεζερβουάρ) ασφαλείας αναγνωρισμένη από τη ΔΟΑ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 252.9.6 και 253.14 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ (S.F.I.) ή τα μεταλλικά χειροποίητα ρεζερβουάρ ασφαλείας, κατόπιν ελέγχου του Τεχνικού Εφόρου.
6. Επιτρέπεται στα τύπου Funny Car, να χρησιμοποιείται το σωληνωτό πλαίσιο, σαν αγωγός μεταφοράς των αναθυμιάσεων λαδιού.
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
3.1 Γενικά
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α είναι βελτιωμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα με πλαίσιο παραγωγής (δηλ. έχουν πλαίσιο παραγωγής με έγκριση τύπου για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους), με τις επιτρεπόμενες αλλαγές και προσθήκες που περιγράφονται στον παρόντα τεχνικό κανονισμό.
Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη δεν περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται.
Επιτρέπεται οποιαδήποτε ενίσχυση με προσθήκη υλικού (περιλαμβάνεται και το "ράψιμο") σε οποιοδήποτε τμήμα του αυτοκινήτου. Επίσης επιτρέπεται η αντικατάσταση οποιαδήποτε βίδας ή παξιμαδιού ή μπουλονιού κτλ. με ανθεκτικότερα ή με διάταξη ασφαλείας (αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια κοκ.).
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αφαίρεση υλικού, εκτός και αν επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισμό.
7
3.2 Αμάξωμα
1. Επιτρέπεται η αφαίρεση προφυλακτήρων, διακοσμητικών, αεροδυναμικών βοηθημάτων κάθε είδους. Αν αφαιρεθούν θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι βάσεις τους.
2. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του εμπρόσθιου και οπισθίου καπό, της θύρας του οδηγού και συνοδηγού και των πίσω θυρών (αν υπάρχουν) με άλλα ελαφρότερα αντίστοιχα εξαρτήματα, με αντίστοιχη λειτουργικότητα (να ανοίγουν και να κλείνουν κανονικά και με ασφαλή τρόπο). Τα συστήματα ανοίγματος (μεντεσέδες, κλειδαριές κλπ) πρέπει να είναι τα αρχικά τού κατασκευαστή. Στη περίπτωση που αντικατασταθούν το εμπρόσθια ή / και το οπίσθιο καπό, θα πρέπει να στερεωθούν με ασφάλειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.5 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση της θύρας του οδηγού και του συνοδηγού με ελαφρότερες αλλά πρέπει να υπάρχει εσωτερική επένδυση, η οποία μπορεί να είναι του κατασκευαστή ή κάτι αντίστοιχο που να κλείνει την πόρτα (σάντουιτς) όπως σε ένα αυτοκίνητο χρήσης δρόμου (απαγορεύεται δηλαδή να είναι ορατό το εσωτερικό της πόρτας). Οι πίσω θύρες επιτρέπεται να σφραγιστούν.
3. Επιτρέπεται η χρήση ενιαίου καπό προφυλακτήρα και φτερών με την προϋπόθεση ότι στηρίζονται με ασφάλειες όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.5 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ και σε τουλάχιστον 8 σημεία .
4. Επιτρέπεται η αφαίρεση των δοκίδων (μπαρών) προστασίας από όλες τις θύρες του οχήματος.
5. Επιτρέπεται η αφαίρεση της στήριξης της ρεζέρβας .
6. Επιτρέπεται η αντικατάσταση όλων των παραθύρων του οχήματος (οδηγού, συνοδηγού, πίσω παραθύρων, παρ-μπριζ κτλ.) με άλλα ελαφρότερα από διαφανές στέρεο υλικό τύπου LEXAN polycarbonate. Στη περίπτωση αντικατάστασης του παρ-μπρίζ με LEXAN είναι υποχρεωτική η στήριξη του με μια τουλάχιστον αντηρίδα σύμφωνα με τις ακόλουθες φωτογραφίες:
7. Επιτρέπεται η αφαίρεση των εμπρός και των πίσω
φώτων, αρκεί να υπάρχουν πίσω φώτα stop σε
λειτουργία. Τα ανοίγματα που θα προκύψουν από
την αφαίρεση των εμπρόσθιων φώτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αεραγωγοί.
8. Επιτρέπεται η αφαίρεση όλων των καθρεπτών και των καθαριστήρων.
9. Επιτρέπεται η αφαίρεση όλων των εξαρτημάτων, καθισμάτων, επενδύσεων, μοκετών και ηχομονωτικών υλικών που βρίσκονται στον θάλαμο των επιβατών και στον χώρο των αποσκευών, με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω σε σχέση με την θύρα του οδηγού. Το ταμπλό μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ή να τροποποιηθεί, θα καλύπτει όμως όλο το πλάτος της καμπίνας του αυτοκινήτου.
8
10. Οι κινητήριοι τροχοί μπορούν να προεξέχουν του αμαξώματος μέχρι 50% του πλάτους τους, εφ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Ειδικότερα, όλο το τμήμα του φτερού που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον τροχό πρέπει ανά πάσα στιγμή να απέχει τουλάχιστον 2 cm από αυτόν, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα:
11. Ο εμπρόσθιος προφυλακτήρας ή / και το σπόιλερ μπορούν να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν για να δεχθούν εξαρτήματα όπως πχ. ψυγεία, ιντερκούλερ, αεραγωγούς. Ανοίγματα για την καλύτερη αναπνοή και ψύξη του κινητήρα είναι ελεύθερα. Τυχόν προεκτάσεις του αρχικού αμαξώματος προς τα εμπρός (περιλαμβανομένων τυχόν εξαρτημάτων και αεραγωγών) δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε μήκος τα 20 cm (όπως φαίνονται σε κάτοψη σε σχέση με το αρχικό αμάξωμα). Το ίδιο ισχύει και για προεκτάσεις προς τα πίσω.
12. Επιτρέπονται ανοίγματα στο καπό και τη μάσκα για τον αερισμό ή την ψύξη ή την καλύτερη τοποθέτηση των μηχανικών μερών.
13. Τα εμπρόσθια και οπίσθια φτερά επιτρέπεται να αντικατασταθούν με άλλα ελαφρότερα του ιδίου σχήματος που τοποθετούνται πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Επίσης μπορούν να έχουν προεκτάσεις πλάτους μέχρι 7 cm και ύψους μέχρι 10 cm.
14. Επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών βραχιόνων που καταλήγουν σε μικρούς τροχίσκους για να ελέγχεται η πρόσφυση (Wheelie Bars). Το κυρίως πλαίσιο του συστήματος των βραχιόνων θα είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή τριγωνικό και θα στηρίζεται σε τέσσερα ή τρία σημεία αντίστοιχα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και θα φέρει διαγώνιες ενισχύσεις.
Οι κατά μήκος κύριοι σωλήνες θα έχουν ως ελάχιστη διάμετρο τα 25 mm. Οι τροχίσκοι δεν θα πρέπει να είναι μεταλλικοί. Το όλο σύστημα πρέπει να είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να μην ακουμπούν οι τροχίσκοι στο έδαφος όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται. Το σύστημα πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωμένο στο αυτοκίνητο (κατά προτίμηση στο roll cage στα εμπροσθιοκίνητα και στον πίσω άξονα στα πισωκίνητα) και επιτρέπεται κάθε ενίσχυση στα σημεία στήριξης.
Το μήκος δεν θα ξεπερνά το 65% του ολικού μήκους του αυτοκινήτου. Ο αριθμός των τροχίσκων είναι ελεύθερος (δηλαδή επιτρέπονται τα wheelie bar με ένα ή δύο ροδάκια).
15. Επιτρέπεται στα εμπροσθιοκίνητα ή τετρακίνητα η τοποθέτηση μερικού σωληνωτού υποπλαίσιου από τον καθρέπτη του οχήματος προς τους θόλους και εμπρός. Το υποπλαίσιο αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο όπως και τα τοξύλια ή οι κλωβοί ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 253.8 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ και πρέπει να ενώνεται με τον κυρίως κλωβό ασφαλείας, με τους μπροστινούς θόλους και με τα ράμφη του οχήματος.
Το υποπλαίσιο αυτό θα εξυπηρετεί στην αντοχή και ακαμψία του συνόλου, αλλά και θα ελευθερώνει το χώρο για καλύτερη τοποθέτηση των μηχανικών μερών του οχήματος. Απαγορεύεται η κατάργηση των θόλων της εμπρόσθιας ανάρτησης, η οποία πρέπει να στηρίζεται και να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5 Ανάρτηση.
Επιτρέπεται επίσης σε όλα τα οχήματα των κατηγοριών Α η μερική ή ολική αφαίρεση του «νεροχύτη» πίσω από τον κινητήρα, αν υπάρχει, για να εξυπηρετηθούν οι μηχανολογικές εργασίες που εξυπηρετούν την καλύτερη αναπνοή του κινητήρα προς όφελος της ιπποδύναμης. Ακολουθεί παράδειγμα:
9
16. Επιτρέπεται η τροποποίηση ή αντικατάσταση του μπροστινού εγκάρσιου στοιχείου του αμαξώματος (μετώπη) για καλύτερη προσαρμογή των μηχανικών μερών.
Εναλλακτικά επιτρέπεται η πλήρης κατάργηση του εν λόγω στοιχείου, μόνο αν το όχημα φέρει σωληνωτό υποπλαίσιο και η συνολική μηχανική αντοχή της διάταξης, που προκύπτει τελικά, είναι τουλάχιστον ίση ή ισχυρότερη της αρχικής. Το αρμόδιο όργανο που κρίνει και εγκρίνει τη μηχανική αντοχή της διάταξης είναι ο Τεχνικός Έφορος κατά τη διαδικασία της έκδοσης Ταυτότητας Οχήματος ή κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου.
17. Επιτρέπεται η τοποθέτηση οπίσθιου συστήματος 4-link ή ladder-bar για οχήματα με κίνηση στους πίσω τροχούς ή για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, αφαιρώντας τμήμα του πατώματος.
H στήριξη του 4-link ή ladder-bar πρέπει να είναι στο βασικό πλαίσιο / πάτωμα του κατασκευαστή και στο οπίσθιο μέρος του roll-cage του οχήματος.
Το ίδιο το roll-cage μπορεί να αντικαταστήσει το υποπλαίσιο στήριξης του 4-link ή ladder-bar. Η χρήση προστατευτικού loop στον κεντρικό άξονα από το σαζμαν στο πίσω διαφορικό (πισωκίνητα και τετρακίνητα) είναι υποχρεωτική.
Η όλη κατασκευή πρέπει να είναι φτιαγμένη με γνώμονα τις 2 ακόλουθες φωτογραφίες.:
Σύστημα 4-link
10
Σύστημα ladder-bar
18. Ο καθρέπτης (firewall) του οχήματος πρέπει να βρίσκεται στην αρχική θέση του κατασκευαστή. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας ενίσχυσης / στήριξης μεταξύ κινητήρα και σαζμαν, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στον καθρέπτη (κολληθεί ή βιδωθεί με αυτόν) καθώς επίσης και να στηριχτεί με το πλαίσιο ή πάτωμα ή γέφυρα του οχήματος ή με όλα αυτά μαζί. Απαγορεύονται ανοιχτές επιφάνειες ή τρύπες στον καθρέπτη που θα άφηναν υγρά σε περίπτωση ζημιάς να περάσουν στο εσωτερικό του οχήματος. Ο καθρέπτης πρέπει να είναι από άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά μεταλλικό υλικό μεταξύ του θαλάμου επιβατών και του χώρου κινητήρα, έτσι ώστε ο πρώτος να απομονώνεται πλήρως από το δεύτερο.
19. Όπως προαναφέρθηκε, στα εμπροσθιοκίνητα ή πισωκίνητα ή τετρακίνητα οχήματα της κατηγορίας Α επιτρέπεται η τοποθέτηση μπροστινού υποπλαίσιου / μετώπης, αλλά η κατάργηση των εργοστασιακών θόλων, των εργοστασιακών σημείων στήριξης της ανάρτησης, ή των ραμφών του πλαισίου αυτόματα κατατάσσει το όχημα στις κατηγορίες PRO4 και OPEN, (εκτός αν το όχημα δεν έχει θόλους και ράμφη από τον κατασκευαστή).
3.3 Κινητήρας και σύστημα μετάδοσης
O κινητήρας πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του αμαξώματος, να βρίσκεται στην αρχική θέση του κατασκευαστή του αντίστοιχου αυτοκινήτου παραγωγής και να διατηρεί τη διάταξη τοποθέτησής του (στον διαμήκη ή εγκάρσιο άξονα).
11
Ο αριθμός κυλίνδρων περιορίζεται στους 4 για τις ΑΑ1 και ΑΤ1.
Στην ΑΤ2 περιορίζεται έως 6 στα πισωκίνητα και τετρακίνητα ενώ στα εμπροσθιοκίνητα είναι ελεύθερος.
Στην ΑΑ2 είναι ελεύθερος.
Όλες οι τροποποιήσεις που αυξάνουν την απόδοση ή την αντοχή του κινητήρα είναι ελεύθερες αρκεί να μην απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό.
Οι βάσεις είναι ελεύθερες ως προς το υλικό και τον αριθμό τους και μπορούν να συγκολληθούν στη μηχανή και το πλαίσιο. Η θέση τους είναι ελεύθερη, όμως δεν επιτρέπονται μετατροπές στο πλαίσιο προκειμένου να τοποθετηθεί ο κινητήρας (εκτός όσων αναφέρονται παραπάνω για τη μετώπη).
Το σύστημα μετάδοσης είναι ελεύθερο, με την προϋπόθεση πως διατηρείται η αρχική διάταξη κίνησης (εμπροσθιοκίνητο, οπισθοκίνητο, τετρακίνητο).
3.4 Φρένα - τροχοί
1. Τα φρένα είναι ελεύθερα αρκεί να είναι διπλού κυκλώματος και να προορίζονται για χρήση αυτοκινήτου.
2. Δεν επιτρέπεται η χρήση ελαστικών "ανάγκης" (λεπτές ρεζέρβες).
3.5 Ανάρτηση
1. Όλοι οι τροχοί πρέπει απαραιτήτως να έχουν ανάρτηση που να μπορεί να βυθίζει και να αποσβένει τις ταλαντώσεις από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος. Τα ελατήρια (ράβδοι στρέψης, ελικοειδή ελατήρια, σούστες κλπ) και τα αμορτισέρ είναι ελεύθερα αλλά πρέπει να λειτουργούν κανονικά σε κάθε τροχό ή άξονα.
2. Εμπρός ανάρτηση: Τα σημεία στήριξης της ανάρτησης στο σασί να παραμείνουν τα ίδια. Μπορούν να τροποποιηθούν για ενίσχυση (όχι ελάφρωμα), χωρίς όμως να αλλάξει η αρχική τους θέση. Οι αρθρώσεις της ανάρτησης μπορούν να είναι τύπου Uniball και επιτρέπεται κάθε ενισχυμένη κατασκευή, όμως η γεωμετρική θέση του άξονα περιστροφής / αιώρησης της άρθρωσης δεν επιτρέπεται να αλλάξει.
3. Πίσω ανάρτηση: Στα αυτοκίνητα με πίσω κίνηση ή στα τετρακίνητα η στήριξη του πίσω άξονα είναι ελεύθερη. Στα εμπροσθιοκίνητα αυτοκίνητα επιτρέπεται η αντικατάσταση του συστήματος ανάρτησης τού πίσω άξονα με άλλο, πρέπει όμως να στηρίζεται στα ίδια σημεία στήριξης του πλαισίου. Επιτρέπεται η χρήση 4-link ή ladder-bar όπως ακριβώς περιγράφεται στην Ενότητα 3.2 Αμάξωμα, παράγραφος 16.
3.6 Σύστημα διεύθυνσης
Επιτρέπεται η αποσύνδεση ή αφαίρεση τυχόν υποβοήθησης. Επιτρέπεται επίσης η ενίσχυση των σημείων στήριξης του τιμονιού και του συστήματος διεύθυνσης. Κατά τα λοιπά, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του συστήματος διεύθυνσης.
3.7 Ηλεκτρικό σύστημα
1. Το σύστημα αυτό είναι ελεύθερο (με τους παραπάνω περιορισμούς τοποθέτησης της μπαταρίας) καθώς επίσης και τα όργανα ελέγχου του κινητήρα.
2. Απαγορεύεται η εκκίνηση του κινητήρα με εξωτερική μπαταρία.
4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
4.1 Γενικά
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Β είναι βελτιωμένα αυτοκίνητα παραγωγής, δηλ. έχουν αμάξωμα και πλαίσιο παραγωγής (δηλ. με έγκριση τύπου για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους), με τις επιτρεπόμενες αλλαγές και προσθήκες που περιγράφονται στον παρόντα τεχνικό κανονισμό.
Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη δεν περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται.
Επιτρέπεται οποιαδήποτε ενίσχυση με προσθήκη υλικού (περιλαμβάνεται και το "ράψιμο") σε οποιοδήποτε τμήμα του αυτοκινήτου. Επίσης επιτρέπεται η αντικατάσταση οποιαδήποτε βίδας ή
12
παξιμαδιού ή μπουλονιού κτλ. με ανθεκτικότερα ή με διάταξη ασφαλείας (αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια κοκ.).
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αφαίρεση υλικού, εκτός και αν επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισμό.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή τροποποίηση στο αμάξωμα και στο πλαίσιο, εκτός και αν επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισμό.
Με την συμμετοχή του αυτοκινήτου στον αγώνα, θα υποβάλλεται σε φωτοαντίγραφο και η άδεια κυκλοφορίας ή κάποιο Κρατικό παραστατικό στο οποίο θα φαίνεται ο Αριθμός Πλαισίου και ο αριθμός πινακίδας.
4.2 Αμάξωμα
1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του εμπρόσθιου και οπισθίου καπό, των εμπρόσθιων φτερών και των θυρών (με τον πλήρη εξοπλισμό μηχανισμών της κάθε θύρας), με άλλα με ακριβώς ίδιο σχήμα με τα αρχικά. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να στερεωθούν με ασφάλειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.5 του Παραρτήματος J του ΔΑΚ.
2. Ο εμπρόσθιος και ο οπίσθιος προφυλακτήρας (είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν και να είναι καλά στερεωμένοι στο αμάξωμα). Το σπόιλερ και ο εμπρόσθιος προφυλαχτήρας μπορούν να τροποποιηθούν για να δεχθούν εξαρτήματα όπως πχ. ψυγεία, ιντερκούλερ, αεραγωγούς. Επιτρέπεται η αφαίρεση της εργοστασιακής αεροτομής. Ανοίγματα για την καλύτερη αναπνοή και ψύξη του κινητήρα είναι ελεύθερα. Τα υδρόψυκτα / πάγου intercooler επιτρέπονται.
3. Ανοίγματα στο καπό και τη μάσκα για τον αερισμό ή την ψύξη είναι ελεύθερα.
4. Επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών αεροδυναμικών βοηθημάτων συμπεριλαμβανομένων του εμπρόσθιου και οπίσθιου προφυλακτήρα, αρκεί να έχουν έγκριση τύπου και να επιτρέπεται η πώληση τους στο ελεύθερο εμπόριο.
5. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση καθισμάτων που πρέπει να είναι στερεωμένα κανονικά έτοιμα για χρήση, μοκετών και γενικά η τροποποίηση του εσωτερικού του αυτοκινήτου (εκτός όσων αναφέρονται παραπάνω για τα συστήματα ασφαλείας). Επιτρέπεται όμως για εμπρός καθίσματα η χρήση ελαφρότερων τύπου μπάκετ.
6. Απαγορεύεται η αντικατάσταση των τζαμιών με πλαστικά . Οι μηχανισμοί των κρυστάλλων στις θύρες πρέπει να λειτουργούν κανονικά.
4.3 Κινητήρας και σύστημα μετάδοσης
O κινητήρας επιτρέπεται να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του αμαξώματος, να βρίσκεται στην αρχική θέση του κατασκευαστή του αντίστοιχου αυτοκινήτου παραγωγής και να διατηρεί τη διάταξη τοποθέτησής του (διαμήκης ή εγκάρσιος)
Όλες οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που αυξάνουν την απόδοση ή την αντοχή του κινητήρα είναι ελεύθερες αρκεί να μην απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό.
Οι βάσεις είναι ελεύθερες ως προς το υλικό τους και μπορούν να συγκολληθούν στη μηχανή και το πλαίσιο.
Η εξάτμιση θα φέρει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον καζανάκι.
Η απόληξη της εξάτμισης πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και να βγαίνει κάτω από τον πίσω προφυλαχτήρα ή μέσα από αυτόν.
Το σύστημα μετάδοσης είναι ελεύθερο, με την προϋπόθεση πως διατηρείται η αρχική διάταξη κίνησης (εμπροσθιοκίνητο, πισωκίνητο, τετρακίνητο) και στην αρχική του θέση.
Απαγορεύεται η χρήση κιβωτίων συνεχόμενης ροπής καθώς και τα air shift, (για την αλλαγή ταχυτήτων).
Επιτρέπεται η χρήση μπλοκέ διαφορικού.
Απαγορεύεται το κολλημένο – άξονας διαφορικό. Το αυτοκίνητο θα πρέπει με στριμμένο το τιμόνι στο τέρμα (δεξιά ή αριστερά), να μπορεί να κινηθεί με την δύναμή του εμπρός και πίσω.
13
4.4 Φρένα - τροχοί
1. Τα φρένα είναι ελεύθερα αρκεί να είναι διπλού κυκλώματος και να προορίζονται για χρήση αυτοκινήτου.
2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για χρήση δρόμου (DOT). Ελαστικά τύπου Drag Radial που αναγράφεται πάνω τους η λέξη DOT (Department of Transportation) επιτρέπονται. Η ελάχιστη διάσταση που μπορούν να έχουν τα ελαστικά είναι αυτή με πλάτος πέλματος 165.
3. Οι τροχοί θα πρέπει να μην προεξέχουν από τα) φτερά του αμαξώματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση των θόλων του οχήματος το μεταφέρουν στην αντίστοιχη κατηγορία Α.
4. Απαγορεύεται η χρήση ελαστικών "ανάγκης" (λεπτές ρεζέρβες).
4.5 Ανάρτηση
1. Επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών αμορτισέρ, ελατηρίων και αντιστρεπτικών δοκών
2. Οι αρθρώσεις της ανάρτησης μπορούν να είναι τύπου Uniball ή μεταλλικών ή τεφλόν silent blocks και επιτρέπεται κάθε ενισχυμένη κατασκευή, όμως η γεωμετρική θέση του άξονα περιστροφής / αιώρησης της άρθρωσης δεν επιτρέπεται να αλλάξει.
4.6 Σύστημα διεύθυνσης
Επιτρέπεται η αποσύνδεση ή αφαίρεση τυχόν υποβοήθησης. Επιτρέπεται επίσης η ενίσχυση των σημείων στήριξης του τιμονιού και του συστήματος διεύθυνσης. Κατά τα λοιπά, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του συστήματος διεύθυνσης.
4.7 Ηλεκτρικό σύστημα
Το σύστημα αυτό είναι ελεύθερο. Επίσης είναι ελεύθερα τα όργανα ελέγχου του κινητήρα.
Η μπαταρία μπορεί να μεταφερθεί στον χώρο των αποσκευών αρκεί να είναι καλά στερεωμένη σε σταθερή βάση.
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ PRO 4
5.1 Γενικά
Στην κατηγορία PRO 4 συμμετέχουν όσα αυτοκίνητα έχουν σωληνωτό πλαίσιο ή τροποποιημένο αμάξωμα με 4-link και μπροστινό σωληνωτό υποπλαίσιο χωρίς θόλους και τροποποιημένο πάτωμα. Το μεταξόνιο θα είναι έως 115 ίντσες (2.921 μέτρα) για οχήματα τύπου door slammers (αυτοκίνητα με πόρτες με εμφάνιση αυτοκινήτου δρόμου) ή έως 125 ίντσες (3.175 μέτρα) για οχήματα που έχουν εργοστασιακό μεταξόνιο από τον κατασκευαστή έως 125 ίντσες (πχ. ημιφορτηγά pickup τύπου Chevy S10, Dodge Ram, Ford F150, Nissan King Cab, Toyota Pickup κτλ.) καθώς επίσης και σωληνωτά τύπου funny car έως 125 ίντσες. Στα εργοστασιακά πλαίσια επιτρέπεται η αντικατάσταση μερών αμαξώματος με σωληνωτά υποπλαίσια .
Όλα αυτά τα οχήματα μπορούν να λάβουν μέρος εφόσον ελεγχθούν, και πάρουν έγκριση καταλληλότητας, από την Τεχνική Επιτροπή της ΕΘ.Ε.Α., μέσω της υποχρεωτικής έκδοσης δελτίου τεχνικής ταυτότητας (ΔΤΤ), μετά από λεπτομερή τεχνικό έλεγχο. Τέτοιοι έλεγχοι γίνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Επιτροπή της ΕΘΕΑ, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την συμμετοχή του οχήματος για πρώτη φορά σε αγώνα. Η έγκριση ισχύει για ένα αγωνιστικό έτος. Η Τεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου όποτε κρίνει σκόπιμο.
6.2 Συστήματα ασφάλειας
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα εξής:
14
1. Εσωτερικό και εξωτερικό γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος σε λειτουργία, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.13.
2. Εγκατεστημένη αναγνωρισμένη αυτόματη πυρόσβεση με εξωτερική και εσωτερική ενεργοποίηση, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.7.2.
3. Κλωβό ασφαλείας αν πρόκειται για ιδιοκατασκευή ή αμιγώς αγωνιστικό αυτοκίνητο ή ειδικό αυτοκίνητο dragster, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.8.
6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΡΕΝ
6.1 Γενικά
Στην κατηγορία Open συμμετέχουν όσα αυτοκίνητα δεν συμμετέχουν σε άλλη ομάδα. Ειδικότερα συμμετέχουν αμιγώς αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου Formula, ειδικά αυτοκίνητα dragster, σωληνωτά καθώς και ιδιοκατασκευές.
Όλα αυτά τα οχήματα μπορούν να λάβουν μέρος εφόσον ελεγχθούν, και πάρουν έγκριση καταλληλότητας, από την Τεχνική Επιτροπή της ΕΘ.Ε.Α., μέσω της υποχρεωτικής έκδοσης δελτίου τεχνικής ταυτότητας (ΔΤΤ), μετά από λεπτομερή τεχνικό έλεγχο. Τέτοιοι έλεγχοι γίνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Επιτροπή της ΕΘΕΑ, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την συμμετοχή του οχήματος για πρώτη φορά σε αγώνα. Η έγκριση ισχύει για ένα αγωνιστικό έτος. Η Τεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου όποτε κρίνει σκόπιμο.
6.2 Συστήματα ασφάλειας
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα εξής:
1. Εσωτερικό και εξωτερικό γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος σε λειτουργία, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.13.
2.Εγκατεστημένη αναγνωρισμένη αυτόματη πυρόσβεση με εξωτερική και εσωτερική ενεργοποίηση, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.7.2. πλην οχημάτων τύπου Top Fuel, Top Methanol, Top Dragster
4. Κλωβό ασφαλείας αν πρόκειται για ιδιοκατασκευή ή αμιγώς αγωνιστικό αυτοκίνητο ή ειδικό αυτοκίνητο dragster, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα J Άρθρο 253.8.
7.ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TRUE STREET.
Στην Κατηγορία αυτή, γίνονται δεκτά όλα τα αυτοκίνητα (ατμοσφαιρικά, Turbo, nitro), σύμφωνα με τις διατάξεις της Κατηγορίας Β.
Με την επίτευξη χρόνου 12.50 δευτερολέπτων και μικρότερο, από τον επόμενο αγώνα το αυτοκίνητο μετατάσσεται στην αντίστοιχη Κατηγορία, Κλάση, σύμφωνα με τον κινητήρα και την κίνηση.

Post At 8:08 μ.μ. By Xaralampos Ioannidis

Follow Blog

Facebook Like

Copyrights

Blog Copyrights

myfreecopyright.com registered & protected

Rss Copyrights

myfreecopyright.com registered & protected

creativecommons

Άδεια Creative Commons

Profiles

Facebook ProfileTwitter ProfileYoutube ChannelBlogger ProfileGoogle Profile

Ads

 
Designed By X. Ioannidis